Tìm kiếm thông tin
Triển khai Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 19/12/2018

UBND thị xã phổ biến và tuyên truyền đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường những nội dung Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.Cụ thể như sau:

 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về Đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa và hình thức quản lý.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về Phương thức chứng nhận hợp quy.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về Biện pháp công bố hợp quy.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về Quy trình, thủ tục công bố hợp quy.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về Hiệu lực và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hợp quy.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 489