Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 03/01/2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 3036/KH-UBND ngày 26/12/2018 về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.922.563
Truy câp hiện tại 354