Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã Hương Trà năm 2019
Ngày cập nhật 03/01/2019

Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã Hương Trà trong năm 2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 3035/KH-UBND ngày 26/12/2018 với:

 

1.  Mục tiêu

Hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/2016.          

Phấn đấu vị thứ CCHC của thị xã Hương Trà trong năm 2019 nằm trong tốp 3 địa phương dẫn đầu về chỉ số CCHC của tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã, UBND các phường, xã căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch CCHC năm 2019 của thị xã và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai có chất lượng, đúng tiến độ các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các nhiệm vụ cụ thể về công tác CCHC gồm:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

+ Cải cách thủ tục hành chính.

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Cải cách tài chính công.

+ Hiện đại hóa hành chính.

+ Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

+ Tác động của công tác CCHC tại địa phương.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.850.419
Truy câp hiện tại 83