Tìm kiếm thông tin
Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 17/01/2019

UBND thị xã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã.

 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, ngày 26 tháng 12 năm 2018, Quyết định số 3036/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019,  ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 175