Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2019

Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2019, ngày 10/01/2018, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích, đối tượng, thời gian cụ thể như sau:

 

1. Mục đích

Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường. Kịp thời phát hiện, nhân rộng và phát huy điển hình tiên tiến hoặc phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thị xã.

Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, có cơ sở xem xét, đánh giá và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua cuối năm 2019.

2. Đối tượng và thời gian

2.1.Đối với các cuộc kiểm tra có báo trước

a.Thời gian: Từ tháng 4/2019 đến hết tháng 10/2019.

b. Đối tượng kiểm tra

* Các xã, phường

UBND các phường, xã: Hương Thọ, Hương Bình, Hương Phong, Hải Dương, Bình Thành, Hương Chữ, Hồng Tiến, Hương Hồ, Hương Vân, Tứ Hạ.

* Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

Đội Quy tắc đô thị, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã.

2.2.Đối với các cuộc kiểm tra không báo trước

Theo chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Đoàn kiểm tra.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.097
Truy câp hiện tại 1.295