Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 

A.Chương trình trọng điểm Phát triển đô thị

Năm 2019 là năm thứ tư thự hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Dự báo bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có chiều hướng hồi phục tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, đặc biệt an ninh tại các khu vực trên thế giới diễn biến khó lường; tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống ngày càng rõ rệt, sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 ngoài những thời cơ những cũng đem đến thách thức không nhỏ đối với nước ta. Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch chương trình phát triển đô thị và nông thôn mới năm 2019 được xác định tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu như sau:

Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phấn đấu để đưa các chỉ tiêu đô thị đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của thị ủy giai đoạn 2016 – 2020; đáp ứng phù hợp theo các tiêu chí theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016; đặc biệt chú trọng đén tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị (tiêu chí số 5)

Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2019

1. Về tỉ lệ đô thị hóa:

- Tỉ lệ đô thị hóa toàn thị xã từ 61% trở lên;

- Đẩy nhanh tiến độ mở rộng vùng nộ thj của thj xã đối với 02 xã Hương Toàn và Hương Vinh, đảm bảo đưa tỉ lệ đô thị hóa lên đạt Kế hoạch đến năm 2020.

2.Về phát triển cơ sở hạ tầng – kiến trúc cảnh quan đô thị:

- Tiếp tục đôn đốc, các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 để tiến sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với các công trình dự kiến đầu tư Xây dựng năm 2019, đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ sớm trình phòng Quản lý đô thị thẩm tra, thẩm định đảm bảo theo quy định để sớm triển khai thi công.

- Triển khai rà soát các chỉ tiêu về xây dựng đô thị “tăng trưởng xanh” theo Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

- Đối với lĩnh vực giao thông vận tải: Tiếp tục theo dõi, quản lý, đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật; kiểm tra, khảo sát và lên kế hoạch duy tu sửa chữa hệ thống giao thông theo phân cấp quản lý trên địa bàn thị xã. Lập kế hoạch trình Sở Giao thông vận tải bố trí kinh pphis bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện và đường xã. Tạo cơ sở dữ liệu cập nhật hệ thống giao thông và bản đồ quy hoạch chi tiết, phân khu….lên hệ thống thông tin của tỉnh (bản đồ hành chính của tỉnh).

B. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔN THÔN MỚI

I. Mục tiêu

Tập trung nguồn lực để ít nhất 1 trong 3 xã Hương Phong, Hương Thọ, Bình Điền hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hai xã còn lại Bình Thành và Hồng Tiến mỗi xã đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1.Về quy hoạch xây dựng đề án:

- Tiếp tục thực hiện quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch chung các xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Huy động lồng ghép các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp nông thôn với một số hạng mục chính theo thứ tự ưu tiên.

3.Về giao thông:Đường trục xã từ QL49B cũ – đường ven phá Tam Giang – Hải Dương. Đường trục chính nội đồng Phổ Tư  - Họ Dương thôn Thuận Hòa, Hương Phong. Nâng cấp mở rộng đường ngõ xóm ở các xã.

4.Về Thủy lợi: Đẩy mạnh công tác duy tu bão dưỡng hệ thống kênh mương đã được kiên cố hóa. Xây dựng trạm bơm điện 15 thôn Vân Quật Đông, Hương Phong. Nâng cấp một số đoạn kè chống sạt lỡ Bờ Sông Bồ, Sông Hương.

5.Về trường học: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, tập trung trường Mầm non Hương Phong, Mầm non Bình Điền, Mầm non Hương Thọ, Tiểu học Hương Thọ.

6.Về cơ sở vật chất văn hóa:Xây dựng mới Trung tâm văn hóa xã Hương Phong, Hương Thọ, Bình Điền. Huy động nguồn vốn trong cộng đồng để tu bổ nâng cấp nhà văn hóa các thôn.

7.Về Chợ nông thôn:Tăng cường quản lý nhà nước về chợ, hoàn thiện nội quy quản lý các chợ, tổ chức quản lý kinh doanh khai thác theo mô hình Hợp tác xã dịch vụ đối với chợ Bình Điền.

 

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 214