Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND về việc xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

 

Theo Kế hoạch Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát Thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng công tác Cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường trong việc giải quyết thủ tục hành chính đồng thời phát huy quyền giám sát của các cá nhân, tổ chức theo quy định; đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các nhiệm vụ của kế hoạch:

1. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao đối với nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã; trong đó, tập trung vào thực hiện tốt công tác niên yết công khai các thủ tục hành chính UBND tỉnh công bố theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

2. Thường xuyên rà soát các danh mục thủ tục hành chính cần đơn giản hóa trong năm 2019 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công bố theo thẩm quyền.

3. Tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính và thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

4. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.

5. Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, ban, ngành và UBND cấp xã, phường; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

         (Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

 A.     Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC

 1.  

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC năm 2019.

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Kế hoạch

Tháng 1/2019

 1.  

Ban hành các quy định tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường (khi có hướng dẫn của UBND tỉnh).

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã

Quyết định

Quý I, II

 1.  

Ban hành Quy định hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường.

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Quyết định

Sau khi UBND tỉnh ban hành

 1.  

Ban hành Quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Quyết định

Sau khi UBND tỉnh ban hành

 B. KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

I.

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thị xã (trường hợp được luật giao)

 1.  

Tham gia ý kiến về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thị xã

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã

Văn bản tham gia ý kiến đối với quy định về TTHC trong Dự thảo

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thẩm định quy định về TTHC đối với các văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thị xã.

Phòng Tư pháp

 

Báo cáo thẩm định

Thường xuyên trong năm

II.

Kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính

 1.  

Đôn đốc việc rà soát văn bản QPPL của các cơ quan, ban ngành để thực hiện công bố bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ TTHC.

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã

Công văn

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thực hiện cập nhật, công bố công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà.

 

Văn phòng HĐND - UBND thị xã

Bộ phận  KS TTHC, CNTT

 

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị và cập nhật trên Trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

TTHC được công khai

Thường xuyên trong năm

 1.  

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào thực hiện giải quyết TTHC.

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Quy trình

Thường xuyên trong năm

III.

Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 1.  

Tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC theo quy trình một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa UBND các xã, phường

Trung tâm hành chính công; UBND các xã, phường

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã

 

Thường xuyên

IV.

Rà soát các quy định hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

 1.  

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Kế hoạch

Tháng 1/2019

 1.  

Thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Các biểu mẫu

Tháng 01-6

 1.  

Báo cáo kết quả rà soát và trình phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Báo cáo

Trước 30/6

 1.  

Tổ chức rà soát độc lập các TTHC theo kế hoạch

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Biểu mẫu rà soát

Tháng 7-9

 1.  

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát năm 2019 và đề xuất UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có)

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Báo cáo

Tháng 10

V.

 Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính

 1.  

Nghiên cứu, chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các văn bản đề xuất sáng kiến, giải pháp

Thường xuyên trong năm

 1.  

Nghiên cứu xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Sau khi UBND tỉnh ban hành quy trình liên thông

Trong năm 2019

VI.

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến, nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

 1.  

Thực hiện công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

 

Thường xuyên trong năm

 1.  

Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Theo hướng dẫn của phòng Kiểm soát TTHC –VP UBND tỉnh

 1.  

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính và chuyển cơ quan liên quan để xử lý

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Văn bản chuyển xử lý

Thường xuyên trong năm

 1.  

Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên trong năm

 1.  

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

 

 

Sau khi có kết quả giải quyết

 1.  

Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến

6 tháng/lần

 VII. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

 1.  

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức đối với cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Tin, bài, phóng sự (nếu có)

Hàng tháng

2

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2019 (theo Kế hoạch của UBND tỉnh); Tổ chức tự kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Báo cáo

Theo Kế hoạch của đơn vị

3

Tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Thường xuyên

 VIII.  NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

 1.  

Kiện toàn hệ thống công chức đầu mối cấp thị xã (nếu có)

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Quyết định

Tháng 01, tháng  6

 1.  

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, phường (theo kế hoạch của UBND tỉnh)

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

Hội nghị, văn bản hướng dẫn...

Quý I, II

 1.  

Cung cấp tài liệu về cải cách TTHC, nghiệp vụ kiểm soát TTHC đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã (nếu có)

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

 

Tài liệu hướng dẫn

Quý II, III

 IX.    CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

 1.  

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường

Các cơ quan, ban ngành cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

Báo cáo

Hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu

 1.  

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của thị xã báo cáo Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng HĐND-UBND thị xã

 

Báo cáo của UBND thị xã

Hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 262