Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 11/01/2019, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà .

 

Theo Kế hoạch tập trung rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước như: Giáo dục và Đào tạo, Lao động thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch, Xây dựng, Y tế (danh mục kèm theo).

Ngoài các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính nêu tại phụ lục, các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường chủ động rà soát các thủ tục hành chính còn lại theo kế hoạch của từng đơn vị.

Tập trung rà soát sự phù hợp của Thủ tục hành chính với yêu cầu triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thông qua kế hoạch rà soát các thủ tục hành chính theo các tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính, những bất cập của quy định thủ tục hành chính so với thực tế.

Việc rà soát, đánh giá được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá để xem xét sự cần thiết, phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế, xã hội và điều kiện khách quan khác.

Kết quả của việc rà soát nhằm đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp; đảm bảo thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho đối tượng thực hiện.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Số TT

Tên thủ tục hành chính/Nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

RÀ SOÁT SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

Tất cả các cơ quan, ban ngành và UBND cấp xã, phường

 

Tháng 01- Tháng 6

II

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

 

 1.  

Nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận, cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con;

Phòng Tư pháp

 

 

UBND các xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1 - Tháng 6

 

 1.  

Đăng ký khai tử tại UBND cấp xã, phường

 

 

 1.  

Đăng ký nuôi con nuôi

 1.  

Cấp bản sao từ Sổ gốc

 1.  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

III

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phòng lao động Thương binh và Xã hội

UBND các xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1 - Tháng 6

 

 1.  

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 1.  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 1.  

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 1.  

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 1.  

Hồ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả ngươi khuyệt tật đặc biệt nặng)

 1.  

Hỗ trợ chi phí mang táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

 1.  

Thực hiện hỗ tợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 1.  

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp thị xã

 1.  

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp thị xã

IV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 1.  

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

Các cơ quan cấp thị xã và UBND các xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1 - Tháng 6

 

 1.  

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 1.  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 1.  

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

 1.  

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu

 1.  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của vợ và chồng

 1.  

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

V

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh bậc TH, THCS

Phòng Giáo dục

và đào tạo

Các cơ quan cấp thị xã và UBND các xã, phường

Tháng 1 - Tháng 6

 

 1.  

Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho HS

 1.  

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

VI

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

 

 1.  

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phòng Y tế,

Trung tâm Y tế

 

Tháng 1 - Tháng 6

 

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)

VII

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

 

 1.  

Nhóm TTHC cấp giấy phép xây dựng (cấp mới; sửa chữa, cải tạo, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, di dời)

Phòng Quản lý Đô thị

 

 

 

Tháng 1 - Tháng 6

 

 1.  

Nhóm TTHC thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng; thẩm định và phê duyệt QĐQL theo đồ án quy hoạch xây dựng; cấp Giấy phép quy hoạch

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 175