Tìm kiếm thông tin
Giải pháp chủ yếu thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách Thủ tục hành chính đối với cơ quan phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 31/01/2019

TTHC là vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng thực thi trong xã hội và gắn liền với thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước và CB-CC có thẩm quyền. Chính vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ CCTTHC trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

 

Đối với cơ quan phường Hương Xuân, việc thực hiện công tác CCHC trong năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, phường được thị xã đánh giá đạt xuất sắc trong thực hiện chỉ số CCHC của thị xã. Để thực hiện được những kết quả đó, trong công tác CCTTHC của UBND phường Hương Xuân đã chỉ đạo tập trung thực hiện  những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, trong việc giải quyết TTHC, lãnh đạo UBND phường đã chỉ đạo các công chức không được yêu cầu công dân, tổ chức cung cấp thêm hồ sơ, thủ tục. Chấp hành đúng quy định về thời gian, thời hạn thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính khi giao dịch với công dân, tổ chức. Chấp hành đúng kỷ cương, kỷ luật hành chính...

Hai là, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp thay đổi nhận thức, tư duy, làm sao để mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan phường  phải thấm nhuần và ý thức được nhiệm vụ cải cách hành chính đang là một trong những nội dung rất quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh và Thị xã.

Ba là, thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính. Thông qua quá trình rà soát để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp với tình trạng thực tế và nhu cầu của nhân dân, những văn bản hết hiệu lực hoặc không đúng với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong giao dịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giảm thiểu về thủ tục, thời gian giải quyết công việc, tránh  phiền hà cho cá nhân, tổ chức và công dân.

Bốn là, Công khai hóa các thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, thường xuyên, dễ khai thác, sử dụng, để thực hiện được giải pháp này, cần có sự đầu tư và quan tâm hơn để các thủ tục hành chính khi thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả, dễ hiểu và dễ thực hiện. Bên cạnh đó, công bố công khai biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện thủ tục hành chính còn phục vụ mục đích tạo cơ sở để nhân dân giám sát. Hơn nữa, công khai hóa thủ tục hành chính còn nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ được các quy định, trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, từ đó không  tùy tiện thêm bớt các yêu cầu của thủ tục đối với tổ chức, công dân. Ngoài ra công việc này còn giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ thực hiện chức năng thanh tra, giám sát việc thực thi thủ tục hành chính tại cơ sở.

Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cán bộ công chức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, xây dựng và hoàn  thiện bộ máy nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước  nói riêng và hệ thống chính trị nói chung được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc thực hiện thủ tục hành chính có hiệu quả cao hay không cũng là do đội ngũ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính và các cán bộ, công chức liên quan đến việc quy trình thực hiện liên thông liên quan đến trách nhiệm của hai hay nhiều cơ quan khác nhau.

- Tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các công chức chuyên môn trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp – hộ tịch để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Khi giải quyết các thủ tục hành chính, cán bộ, công chức cần được trang bị những phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu quả và tránh sự tùy tiện. Do đó, lãnh đạo cần có sự quan tâm đúng mức và kịp thời để trang bị các phương tiện cũng như các điều kiện làm việc cần thiết để giúp các bộ phận thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và thuận lợi; từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị; phục vụ công tác hiện đại hóa công sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác cải cách hành chính.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương hành chính, mang lại niềm tin cho nhân dân trên địa bàn và cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với các công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là vô cùng cần  thiết.

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 208