Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền phổ biến Văn bản về lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 19/03/2019

Để giúp các cơ quan nắm rõ các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức, Uỷ ban nhân dân thị xã phổ biến đến các cán bộ công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương các quy định sau:

 

1.Thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức

2. Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu điện tử.

3. Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 2/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy trình quản lý văn bản đến , văn bản đi tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh .

5. Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 11/10/2018  của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

6. Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi  tại Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

7. Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND ngày 6/121/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành  quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu van bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chi tiết các văn bản trên được đăng tải tại Trang thông tin điện tử thị xã, chuyên mục Cải cách hành chính.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND - UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.269.064
Truy câp hiện tại 4.578