Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao
Ngày cập nhật 07/06/2019

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1296 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã cụ thể như sau:

1. Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận công nhận “Gia đình văn hóa”

20 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Quyết định và giấy chứng nhận công nhận “Gia đình văn hóa”

08 giờ làm việc

Bước 4

Văn thư Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn

04 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ làm việc

2. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định cho phép hoạt động thư viện tư nhân

14 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Quyết định cho phép hoạt động thư viện tư nhân

04 giờ làm việc

Bước 4

Văn thư Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn

02 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

24 giờ làm việc

3. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

08 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trả lời về việc tổ chức lễ hội

80 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký văn bản trả lời về việc tổ chức lễ hội

16 giờ làm việc

Bước 4

Văn thư Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn

08 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

08 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

4. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định và giấy chứng nhận công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

28 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Quyết định công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

16 giờ làm việc

Bước 4

Văn thư Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn

04 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

5. Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ cho công chức liên quan hoặc trực tiếp xử lý hồ sơ.

04 giờ làm việc

Bước 2

Công chức chuyên môn

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa

20 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Ký Quyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa

08 giờ làm việc

Bước 4

Văn thư Văn phòng UBND cấp xã

Vào số văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn

04 giờ làm việc

Bước 5

Công chức tại Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã

Trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

04 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

56 giờ làm việc

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.374
Truy câp hiện tại 2.069