Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (03), được sửa đổi, bổ sung (04) và bãi bỏ (01) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày  22 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1798 /QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 01/7/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ngày 01/7/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ngày 04/6/2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân từ đó để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 131/NHCTVN-CNTTH ngày 05/05/2021 về việc triển khai các giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến tại các Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, phường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  
Qua theo dõi tổng hợp trong thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị giải quyết khá tốt các thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công thị xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn giảm so với thời gian trước (đạt 91,3% hồ sơ giải quyết đúng hạn). Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ tỷ lệ quá hạn vẫn còn cao ở một số lĩnh vực, một số cơ quan như lĩnh vực thi đua khen thưởng (38,5%), văn hóa (16,7%), hoạt động xây dựng (13,04%), đất đai (13,4%), tài chính đầu tư (16,7%).  
Thực hiện công văn số 3679/UBND-HCC ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành. UBND thị xã yêu cầu Trung tâm hành chính công thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 765