Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Để giúp các cơ quan nắm rõ các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức, Uỷ ban nhân dân thị xã phổ biến đến các cán bộ công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương các quy định sau:  
Ngày 04  tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 519 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 469 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vừa qua, trung tâm GDNN-GDTX Hương Trà ban hành kế hoạch số 20/KH-GDNN-GDTX ngày 28/01/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 với mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2019 nhằm phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường trang thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước (CQNN) và cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị hằng năm. Tăng cường phát triển, tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của UBND thị xã; đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính nhằm thúc đẩy việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử; minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định pháp luật.
TTHC là vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng thực thi trong xã hội và gắn liền với thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước và CB-CC có thẩm quyền. Chính vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ CCTTHC trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.  
Ngày 11/01/2019, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà .  
Ngày 05/01/2019, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND về việc xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.  
Ngày 05 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.849.055
Truy câp hiện tại 185