Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  
Để thực hiện chính sách trợ cấp, hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở Lao động-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:  
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 về Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 về Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.373
Truy câp hiện tại 747