Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Ngày 09/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-BGTVT công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam.  
Ngày 10/5 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.    
UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo)  
Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định này 33 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 31 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo)  
Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phần I. Danh mục quy trình)  
Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định này 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phần I. Danh mục quy trình)  
Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Danh mục TTHC kèm theo).
Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định này 58 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (38 TTHC), Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (04 TTHC); UBND cấp huyện (14 TTHC); UBND cấp xã (02 TTHC)) (Có Phụ lục danh mục TTHC kèm theo)

Ngày 26/4/2022, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 2/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.005.751
Truy câp hiện tại 130