Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày  06  tháng 5  năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1104 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh.  
Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ngày 08 tháng 4  năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 888 /QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 894 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 893/ QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ngày 25/12/2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 3020/KH-UBND về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019  
Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Để giúp các cơ quan nắm rõ các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức, Uỷ ban nhân dân thị xã phổ biến đến các cán bộ công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương các quy định sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.895.929
Truy câp hiện tại 192