Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày  04  tháng 11 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2838 /QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 8/10/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TT.Huế. Gồm 03 TTHC đó là Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai; Hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh; đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu, các thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.  
Ngày  08  tháng  10  năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2016 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2019 và các Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019, UBND thị xã xây dựng Kế hoạch phúc tra kết quả thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019,  ngày 20/9/2019, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 2509/KH-UBND phúc tra công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích, đối tượng, thời gian cụ thể như sau:  
Ngày 16/9/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo kết luận 2454/TB-UBND Kết luận kiểm tra công tác CCHC năm 2019 tại phường Tứ Hạ.  
Triển khai Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 28/5/2019 về thực hiện liên thông thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 về việc công bố Danh mục các TTHC thực hiện liên thông nêu trên và Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các TTHC nêu trên theo cơ chế một cửa liên thông. Nhằm triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ các TTHC liên thông trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  
Ngày 09  tháng 8 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế.  
Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 130/KH-UBND về triển khai thực hiện liên thông TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành công văn số 1645/UBND-CNTT về tuyên truyền triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.243.634
Truy câp hiện tại 2.630