Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trương mạng  trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Hương Trà  
Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thị xã Hương Trà  
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 48 /2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc công bố Bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã Hương Trà
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.  
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã  
Ngày 19/10/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2337/ QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 3106/QĐ-UBND ngày  06/12/2016, 2245/QĐ-UBND ngày  28/9/2017, 2315/QĐ-UBND ngày 06/10/2017, 843/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh  
Chiều ngày 16/10/2018, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Tập huấn vận hành phần mềm quản lý văn bản điều hành tích hợp ý kiến chỉ đạo trên trang thông tin điều hành tác nghiệp cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên, văn thư và cán bộ phụ trách CNTT các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.768.265
Truy câp hiện tại 594