Tìm kiếm thông tin
Cải cách hành chính
Ngày 22  tháng 3  năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 617 /QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Ngày 23 tháng 3  năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 621 /QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Đẩy mạnh công tác CCHC trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhậ và Trả kết quả phường; đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 07 huyện; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã.
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN  ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Chính sách chất lượng của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ký công bố.  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết đinh số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Quyết định số 1842 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2021; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thị xã.  
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.091
Truy câp hiện tại 1.092