Tìm kiếm thông tin
Chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020 thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/09/2018

Ngày 10/9/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020 thị xã Hương Trà, theo Quyết định:

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020 thị xã Hương Trà với các nội dung như sau:

1. Tên các dự án: Theo biểu chi tiết đính kèm

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Hương Trà

3. Chủ đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm

4. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các thôn đặc biệt khó khăn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện đời sống của người dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

5. Quy mô đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm

6. Tổng mức đầu tư dự kiến:      1.120 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 1.050 triệu đồng.

- Ngân sách thị xã, xã, nhân dân đóng góp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 70 triệu đồng.

7. Địa điểm đầu tư: Theo biểu chi tiết đính kèm

8. Hình thức thực hiện: Theo biểu chi tiết đính kèm

9. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

* Tổ chức thực hiện.

1. UBND thị xã Hương Trà:

- Chịu trách nhiệm về thực hiện các mục tiêu, nội dung, đối tượng, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư,… của dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối vốn cho từng dự án; đồng thời rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đảm bảo đúng theo cam kết cho từng dự án; huy động sự đóng góp, tham gia thực hiện của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, không huy động vốn vượt quá sức dân theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ; đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Theo dõi, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn; trong quá trình triển khai thực hiện có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân.

2. UBND xã (Bình Thành, Hương Thọ):

- Căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt, triển khai lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, trình Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thẩm định, phê duyệt trên cơ sở đảm bảo xác định rõ nguồn vốn (đặc biệt là nguồn ngân sách huyện, xã, đóng góp của người dân và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, trong đó khuyến khích huy động bằng ngày công lao động của nhân dân), không vượt tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Cân đối, bố trí các nguồn vốn đảm bảo đúng theo cam kết cho từng dự án; huy động sự đóng góp, tham gia thực hiện của nhân dân trên nguyên tắc tự nguyện, không huy động vốn vượt quá sức dân theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ; đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để các chủ đầu tư thực hiện chủ trương đầu tư nêu trên.

                                                       

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 287