Tìm kiếm thông tin
Bộ Xây dựng ban hành quy định mới về định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
Ngày cập nhật 19/09/2018

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1113/QĐ-BXD ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng; đồng thời ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

 

- Quyết định số 1113/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành kèm theo Quyết định này Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). Định mức chi phí ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng lập dự toán, thành toán và quyết toán chi phí rà soát, xaayd ựng định mức và giá xây dựng theo nhiệm vụ của Đề án.

- Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng có hiệu lực từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng cũng có hiệu lực từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

UBND thị xã Hương Trà thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết và thực hiện. Đặc biệt UBND các xã, phường biết để tổng hợp, thống kê số liệu của địa phương mình và cung cấp cho UBND thị xã định kỳ hàng năm theo yêu cầu./.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền (Phòng QLĐT)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.586
Truy câp hiện tại 1.339