Tìm kiếm thông tin
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày cập nhật 03/01/2019

Thực hiện công văn số 5117/UBND-VH của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND Thị xã Hương Trà đã ban hành Công văn số 1726/UBND-VH về việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 

Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm Điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định.

Bên cạnh các quy định chung về hương ước, quy ước; mục đích xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg còn quy định cụ thể các nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phạm vi nội dung, hình thức của hương ước, quy ước; trình tự xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước; công tác thông tin, phổ biến về nội dung của hương ước, quy ước; trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện hương ước, quy ước, việc kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước, quy ước; xử lý hương ước, quy ước vi phạm…

Hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện bao gồm:

- Dự thảo hương ước, quy ước đã được cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua có chữ ký của Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn hay Tổ trưởng tổ dân phố;

- Biên bản xác nhận kết quả của cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước;

- Công văn đề nghị công nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn;
- Tài liệu khác (nếu có).

Hương ước, quy ước sẽ có giá trị thi hành kể từ ngày UBND cấp huyện ra quyết định công nhận.

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi ra quyết định công nhận, UBND cấp huyện gửi hương ước, quy ước cho UBND cấp xã để quản lý và trưởng thôn hay Tổ trưởng dân phố để thực hiện.

Theo đó, UBND thị xã giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã theo quy định.

Trong năm, Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn các xã, phường điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước, xây dựng kế hoạch thẩm định quy ước văn hóa của các thôn, tổ dân phố, đến nay đã thẩm định hương ước, quy ước các tổ dân phố một số đơn vị: Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương An, Hương Vân, Hương Hồ và Phường Hương Xuân đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị công nhận hương ước, quy ước của các tổ dân phố trình UBND thị xã quyết định công nhận.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.471
Truy câp hiện tại 3.792