Tìm kiếm thông tin
Triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 04/07/2020

Thực hiện Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 1169/STNMT-MT ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Để triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt một cách hiệu quả, thiết thực, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã, các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số nội dung hoạt động sau:

 

Triển khai hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để tập trung tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến từng người dân, hộ gia đình, các cơ sở sản xuất – kinh doanh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn; trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ nguồn thải về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen của người dân, hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Vận động sự tham gia cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội cũng như các cơ quan đơn vị trong việc phân loại CTRSH tại nguồn. Xây dựng chương trình giáo dục về môi trường trong trường học với nội dung và thời lượng phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học. Nhân rộng những mô hình triển khai hiệu quả và cách làm hay.

UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn cho phù hợp. Dự kiến kể từ ngày 01/01/2021 sẽ triển khai mô hình phân loại CTRSH tại nguồn trên toàn địa bàn thị xã. Đến hết tháng 6 năm 2021 tất cả các xã, phường hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo cho UBND thị xã qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thị xã các nội dung liên quan về triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020.

 

Thu Phương - phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.404