Tìm kiếm thông tin
Thị xã Hương Trà phê duyệt danh sách Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ tiền điện Quý II năm 2020
Ngày cập nhật 09/08/2020

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 812/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý II năm 2020. Kết quả như sau:

 

                                                                                                                                     Định mức: 46.000 đồng/hộ/tháng

TT

Đơn vị

Hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Hỗ trợ hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Tổng số hộ

Tổng số tiền (đồng)

Ghi chú

 
 

Số hộ

Số tiền (đồng)

Số hộ

Số tiền (đồng)

 

1

 Bình Tiến

58

8.004.000

7

966.000

65

8.970.000

 

 

2

 Bình Thành

46

6.348.000

4

322.000

50

6.670.000

 

 

3

 Hải Dương

63

8.694.000

 

 

63

8.694.000

 

 

4

 Hương An

52

7.084.000

39

5.290.000

91

12.374.000

 

 

5

 Hương Bình

22

3.036.000

 

 

22

3.036.000

 

 

6

 Hương Chữ

73

10.074.000

58

7.130.000

131

17.204.000

 

 

7

 Hương Hồ

83

11.454.000

 

 

83

11.454.000

 

 

8

 Hương Phong

105

14.490.000

 

 

105

14.490.000

 

 

9

 Hương Thọ

43

5.934.000

 

 

43

5.934.000

 

 

10

 Hương Toàn

110

15.180.000

10

1.334.000

120

16.514.000

 

 

11

 Hương Vân

67

9.246.000

8

1.104.000

75

10.350.000

 

 

12

 Hương Văn

66

9.108.000

2

2.760.000

68

11.868.000

 

 

13

 Hương Vinh

52

7.176.000

4

506.000

56

7.682.000

 

 

14

 Hương Xuân

57

7.866.000

7

1.426.000

64

9.292.000

 

 

15

 Tứ Hạ

59

8.142.000

4

414.000

63

8.556.000

 

 

Tổng cộng

956

131.836.000

143

21.252.000

1.099

153.088.000

 

 

Theo đó, Quyết định quy định và giao trách nhiệm:

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã Quyết định phân bổ kinh phí theo số lượng hộ và số tiền nêu tại Điều 1 Quyết định này và phối hợp với Kho bạc nhà nước thị xã hướng dẫn các xã, phường thực hiện thủ tục giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo đảm bảo đúng quy định;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng; thông báo công khai mức hỗ trợ và danh sách các hộ được hỗ trợ; cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Phòng LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.711