Tìm kiếm thông tin
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020)
Ngày cập nhật 14/09/2020

Ngày 4/9/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTG về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

 

Theo đó, mục đích của Hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò, sứ mệnh to lớn của Đảng cũng như đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã ra sức thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thị xã, của tỉnh và cả nước, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh - nền tảng tạo dựng khối liên minh công - nông đầu tiên và làm trụ cột trong tập hợp các tầng lớp Nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta ngay từ buổi đầu mới thành lập. Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn thị xã; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã nhấn mạnh đến các hoạt động tuyên truyền là: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, địa phương, đoàn thể; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” hành hương về nguồn, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh; các phương tiện thông tin cổ động trực quan; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua các tài liệu, các ấn phẩm tuyên truyền; qua sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể chính trị - xã hội...

 

Hoài Trang - Ban TG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 4.708