Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2021
Ngày cập nhật 27/01/2021

 Ngày 19 tháng 01 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

 

I. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã hội trong công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Chủ động, ngăn ngừa, hạn chế mức độ ô nhiễm, suy thoái về môi trường do tác động của con người và biến đổi khí hậu gây ra;

- Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững; Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của UBND tỉnh tại Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã để hạn chế ô nhiễm môi trường và rủi ro thiên tai, sự cố xảy ra;

- Thực hiện tốt và hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải tại các xã, phường theo hướng phát triển bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới và cải thiện môi trường đô thị ngày càng xanh – sạch – đẹp.

II. Chỉ tiêu

 Tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2021 cụ thể như sau:

-  Tỷ lệ cộng đồng dân cư tại các phường, xã được tập huấn và tiếp cận tài liệu thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đạt tỷ lệ trên 99,8%;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên địa bàn thị xã đạt trên 92%;

  Trong đó: - Khu vực nội thị: 96%.

                   - Khu vực ngoại thị: 88%.

- Tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt: 99,8%;

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên: 60%;

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về môi trường thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường theo quy định đạt tỷ lệ trên 95%;

- Phấn đấu các trung tâm đô thị, cụm công nghiệp, cụm làng nghề có hệ thống thoát nước thải đạt tỷ lệ trên 83%; 100% các cơ sở sản xuất đầu tư mới phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

- Thực hiện kiểm tra từ 4 – 5 cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về môi trường.

- Phấn đấu di dời nhà máy gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế tại Km 9, phường Hương Chữ và đóng cửa mỏ đá Ga Lôi tại Hương Thọ.

III. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu một cách đa dạng trên các thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

2. Tăng cường tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, kịp thời khắc phục hậu quả sau lụt bão, tổng dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ sau lũ lụt, sớm ổn định sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Bảo vệ môi trường thị xã Hương Trà đến năm 2025.

4. Phê duyệt điều chỉnh Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2021-2025; phấn đấu đưa tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã năm 2020 đạt trên 92%, trong đó: khu vực nội thị đạt trên 96%, khu vực ngoại thị đạt trên 88%.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án số 349/ĐA-UBND ngày 27/2/2019 của UBND thị xã về việc tổ chức ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh – sạch – đẹp”; Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 19/8/2020 về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND thị xã về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và ”Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần.

6. Triển khai hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 2178/UBND-TNMT ngày 29/6/2020 của UBND thị xã về việc triển khai phân loại chất thải rắn trên địa bàn.

7. Phối hợp các Sở ngành xúc tiến đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại Hương Bình và Dự án Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh thị xã Hương Trà theo chủ trương của UBND tỉnh.

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu giá dịch vụ về thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã theo tinh thần Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

+ Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện để xử lý theo đúng quy định, soát xét để tổ chức di dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư đến các khu quy hoạch.

+ Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Tứ Hạ và các phường nội thị và thực hiện tốt công tác chăm sóc, trồng mới hệ thống cây xanh đô thị theo hướng xanh – sạch – đẹp;

+ Kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn các các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã thực hiện tốt Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

+ Kiểm tra Kế hoạch khắc phục, phục hồi môi trường đối với việc di dời Công ty gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế tại Km 9, phường Hương Chữ và việc đóng cửa mỏ đá Ga lôi theo quy định.

+ Tiếp tục triển khai các mô hình thu gom xử lý rác để làm phân vi sinh, thu gom xử lý rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các phường, xã nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp;

+ Thường xuyên phối hợp các sở ngành tiến hành kiểm tra, quan trắc nguồn nước trên địa bàn các xã, phường, nhất là nguồn nước mặt tại khu vực đầm phá 02 xã Hương Phong, Hải Dương, nguồn nước sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền; Tập trung xử lý, tiêu độc khử trùng nguồn nước bị ô nhiễm sau lũ lụt, đảm bảo được nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân;

+ Thực hiện tốt công tác diệt trừ cây ngoại lai, chỉ đạo tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại các  xã vùng đồi núi, vùng cát, vùng ven biển đầm phá, trung tâm các phường, xã, các tuyến phố, các đường làng, ngõ xóm tạo môi trường cảnh quan xanh sạch;

10. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác Tài nguyên khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật; Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Chỉ đạo UBND các phường xã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi trái phép không đúng quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          11. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện đấu giá lại các bến bãi tập kết các sỏi theo quy hoạch tại Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

12. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường; tổ chức huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, các địa phương theo hướng phát triển và bền vững.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Nguồn vốn đầu tư: UBND thị xã dự kiến huy động nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2021: 13.500.000.000đ.

  1. Giải pháp thực hiện

- Các ngành chức năng của thị xã thường xuyên phối hợp, lồng ghép các chuyên đề về tuyên truyền bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã một cách đa dạng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 - Tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả công tác bộ máy quản lý TN&MT từ cấp thị xã đến các, xã phường để thực hiện tốt Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2021.

- Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phân vùng sử dụng hiệu quả về tài nguyên đất đai, môi trường, khoáng sản hiệu quả và tiết kiệm.

          - Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững từ cấp thị xã đến cấp xã, phường một cách cụ thể để phát động phong trào toàn dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo hướng phát triển và bền vững;

 - Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; huy động các nguồn lực trong công tác xã hội hóa để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo các mục tiêu và chỉ tiêu xây dựng trong năm 2021;

- Tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tài nguyên và môi trường của thị xã để kiểm tra, kiểm soát, xử lý khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải, khí thải tại các cụm công nghiệp, cụm làng nghề, khu đô thị, dân cư và các cơ sở khai thác tài nguyên khoáng sản gây ra.

3. Phân công thực hiện:

3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện nội dung Đề án này; phối hợp các ngành chức năng, các xã, phường lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường; tổng hợp báo cáo UBND thị xã trước ngày 25 tháng cuối quý.

3.2. Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; chủ động phối hợp các ngành, các xã, phường lập kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Chương trình phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, Chương trình  mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề truyền thống; triển khai thực hiện tốt một số mô hình điểm về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

3.3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao: Phối hợp phòng Tài nguyên và môi trường tăng cường công tác tuyên truyền bằng phương tiện trực quan khẩu hiệu, panô, áp phích... để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường; xây dựng nội dung kế hoạch tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, tăng cường viết tin, bài và hướng dẫn đài truyền thanh các xã, phường để kịp thời đưa tin, phản ánh các hoạt động về bảo vệ môi trường, và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

3.4. Phòng quản lý đô thị: Chỉ đạo các xã, phường, các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh bảo vệ môi trường; thường xuyên đôn đốc, giám sát các xã, phường, các nhà đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự đô thị.

3.5. Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng khu vực: Tổ chức thực hiện tốt các dự án nạo vét, khơi thông, nâng cấp mở rộng hệ thống thoát nước tại các phường nội thị.

3.6. Phòng Giáo dục và đào tạo: phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền giáo dục về pháp luật bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu vào trường học, đưa chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn vào các chương trình giáo dục ngoại khóa, lồng ghép để phát động phong trào bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các trường học; tổ chức tọa đàm, hội thi tìm hiểu về môi trường và biến đổi khí hậu để nâng cao nhận thức, ý thức cho các em học sinh trong trường học.

3.7. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Trên cơ sở Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2021 đã được UBND thị xã phê duyệt, có kế hoạch cân đối và tham mưu UBND thị xã phân bổ nguồn kinh phí để đầu tư cho các nội dung hoạt động thuộc Đề án này một cách hợp lý; hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương sử dụng nguồn kinh phí đầu tư theo đúng quy định của pháp Luật.

3.8. UBND các xã, phường: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc địa phương mình quản lý; chủ động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; th­ường xuyên phát động phong trào bảo vệ môi trường toàn dân vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, đưa công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành phong trào xã hội hóa để triển khai thực hiện;

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, phường phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện theo đúng nội dung của đề án này; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công về UBND thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22 tháng cuối quý.

 

Thu Phương - phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 201