Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 26/02/2021

Ngày 23/02/2021, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 533/KH-UBND Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Kế hoạch số: 215/KH-HĐPHPBGDPL ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phục vụ bầu cử như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn cán bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các quy định pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử. Qua đó động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Yêu cầu

Hoạt động tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của các cấp, các ngành được thực hiện phối hợp, lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và thống nhất với kế hoạch triển khai công tác bầu cử của tỉnh và của thị xã.

Công tác tổ chức tuyên truyền bảo đảm đúng pháp luật, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả bầu cử.

Những vấn đề mang tính pháp lý được dư luận xã hội quan tâm trong công tác bầu cử.

2. Thời gian thực hiện

Thực hiện tuyên truyền trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Thời gian tuyên truyền chia làm 3 đợt tương ứng với công tác triển khai bầu cử, cụ thể:

+ Đợt 1: Từ ngày 24/02 đến ngày 18/4/2021.

+ Đợt 2: Từ ngày 19/4 đến ngày 23/5/2021.

+ Đợt 3: Từ ngày 24/5 đến ngày 22/6/2021.

 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phòng Tư pháp tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương,  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản khác liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn thị xã.

Phòng Tư pháp Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã đôn đốc hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử.

Phòng Tư pháp liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh tiếp nhận các tài liệu tuyên truyền chuyên đề về phục vụ bầu cử (trong thời gian trước, trong và sau bầu cử).

2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật và thông tin liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử thị xã (trong thời gian trước, trong và sau bầu cử).

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền phục vụ bầu cử qua hệ thống pa nô, băng-rôn, áp-phích (trong thời gian trước, trong và sau bầu cử).

4. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thị xã Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, phường và bố trí thời lượng thích hợp để phát các nội dung pháp luật và thông tin liên quan đến bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh địa phương (trong thời gian trước, trong và sau bầu cử). 

5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã 

Chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cho các nhóm đối tượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản khác liên quan đến công tác bầu cử đến cán bộ chủ chốt và nhân dân.

Thông qua đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tuyên truyền phổ biến hội họp ở thôn, xóm, tổ dân phố.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan liên quan thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Tư pháp) về tình hình triển khai thực hiện. 

2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo đúng yêu cầu.

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.174