Tìm kiếm thông tin
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày cập nhật 28/04/2021

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã xác định 8 nhiệm vụ và 5 giải pháp để triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm là Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tập trung xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện; Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường, đời sống văn hoá lành mạnh; Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa Thừa Thiên Huế trên cả nước và quốc tế; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thừa Thiên Huế - Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện; xây dựng, ban hành hệ giá trị văn hóa Huế và các quy định về chuẩn mực con người Thừa Thiên Huế - Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng môi trường, đời sống văn hoá lành mạnh. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hóa công vụ và văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; tập trung bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; từng bước xây dựng và triển khai các Đề án “Festival 4 mùa”, “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”; tập trung xây dựng và triển khai Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa Thừa Thiên Huế trên cả nước và quốc tế…

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với yêu cầu quản lý văn hóa trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, đầu tư và huy động nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo và phát triển văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng và triển khai hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch về phát triển văn hóa, con người Việt Nam; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác khen thưởng, nêu gương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút nhân tài, có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.476