Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Ngày cập nhật 07/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH- HĐATVSLĐ ngày 08/4/2021 của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Thá ng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với những nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế.

- Thúc đẩy các chương trình, hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, hộ gia đình.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN TỔ CHỨC

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 với chủ đề:  “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

III. Nội dung triển khai

1. Các hoạt động triển khai trước và trong Tháng hành động

a) Công tác thông tin, tuyên truyền

- Hướng dẫn triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động và kế hoạch tổ chức Tháng hành động năm 2021.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác ATVSLĐ và các hoạt động của Tháng hành động.

b) Các hoạt động chuyên đề

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như xây dựng, hàn cắt kim loại, sử dụng điện, các cơ sở có sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, nguy cơ cháy, nổ.

- Hướng dẫn cơ sở tự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

- Triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.

- Duy trì các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ theo kế hoạch đã đề ra để tạo ý thức, nề nếp và thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, thực hiện các hoạt động đánh giá, kiểm soát nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ để có biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn Ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

- Huy động các nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản về chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Tháng hành động theo kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tổ chức tuyên truyền về công tác ATVSLĐ và các hoạt động của Tháng hành động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã

- Lập kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt các quy định về vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, ngộ độc thực phẩm.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước và trong thời gian tổ chức Tháng hành động.

4. Bảo hiểm xã hội thị xã

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, Tháng hàng động, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

5. Liên đoàn lao động thị xã

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách pháp luật về ATVSLĐ; phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ; phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ an toàn, vệ sinh viên trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

6. Công an thị xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) và huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH (chú trọng việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về cứu nạn, cứu hộ) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn cao như (chợ, đại lý, kho hàng, cơ sở kinh doanh karaoke, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; các cơ sở sản xuất hàn xì,...); tăng cường kiểm tra thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các cơ sở. Tập trung vào công tác hướng dẫn các cơ sở thực hiện việc tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH và báo cáo kiểm tra theo quy định.

- Tăng cường công tác tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia.

7. UBND các xã, phường

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Tháng hành động, tập trung vào các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở lao động có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Theo dõi kiểm tra việc thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là công tác ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, đơn vị thi công trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

8. Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

- Xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ-PCCC tại đơn vị.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra và tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn trong doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ - PCCN; thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động trong doanh nghiệp, cơ sở trong việc thực hiện các quy định, chính sách, nội quy, quy trình về ATVSLĐ - PCCN tại doanh nghiệp.

- Phát động các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Căn cứ Kế hoạch này, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương trước ngày 20/4/2021; báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 04/06/2021 để tổng hợp.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH thị xã) để có hướng dẫn cụ thể.

Ngọc Bích - LĐTBXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.839
Truy câp hiện tại 1.237