Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3, đợt 01 năm 2023
Ngày cập nhật 14/04/2023

Ngày 07 tháng 4 năm 2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 560.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3, đợt 01 năm 2023.

 

 Tổng số hộ phê duyệt hỗ trợ: 23 hộ, trong đó:

- Số hộ hỗ trợ xây dựng mới 05 hộ, kinh phí hỗ trợ xây dựng mới: 200 triệu đồng

- Số hộ hỗ trợ sửa chữa 18 hộ, kinh phí hỗ trợ sửa chữa: 360 triệu đồng

 

 (Kèm theo Quyết định số  317/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

STT

Đơn vị

Hình thức, số hộ hỗ trợ

Kinh phí thực hiện

Tổng số
(hộ)

XD mới
(hộ)

Cải tạo, sửa
 chữa
(hộ)

Tổng số
 (đồng)

Hỗ trợ xây
dựng mới (40trđ/hộ)

Cải tạo sửa
 chữa (20 trđ/hộ)

 

TỔNG CỘNG

23

5

18

560.000.000

200.000.000

360.000.000

1

Phường Hương Xuân

8

2

6

200.000.000

80.000.000

120.000.000

2

Phường Hương Văn

8

 

8

160.000.000

 

160.000.000

3

Xã Bình Tiến

7

3

4

200.000.000

120.000.000

80.000.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 562