Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2019
Ngày cập nhật 12/06/2019

Ngày 06  tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  529/QĐ -UBND về việc trích ngân sách Thị xã số tiền: 1.497.000.000 đồng ( Một tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn ) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Tỉnh phân bổ cho các phường, xã để thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2019 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ.

 

Tổng hợp kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2019 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ:

STT

Xã, phường

Diện tích

Tổng kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

Tổng diện tích đất lúa(ha)

Trong đó

Đất chuyên lúa(ha)

Đất trồng lúa khác

1

Tứ Hạ

105,48

105,48

 

43.000

2

Hương Văn

236,17

212,03

24,14

92.000

3

Hương Vân

194,48

184,00

10,48

78.000

4

Hương Chữ

515,45

506,46

8,99

209.000

5

Hương Xuân

283,24

283,24

 

116.000

6

Hương Toàn

663,23

663,23

 

272.000

7

Hương Vinh

379,34

379,34

 

156.000

8

Hương Hồ

208,97

196,94

12,03

83.000

9

Hương An

235,12

231,05

4,07

96.000

10

Hải Dương

52,63

13,45

39,18

19.000

11

Hương Phong

534,41

534,41

 

219.000

12

Hương Thọ

200,94

74,15

126,79

56.000

13

Bình Điền

9,53

9,53

 

6.000

14

Hương Bình

71,25

13,43

57,82

25.000

15

Bình Thành

31,23

31,33

 

18.000

16

Hồng Tiến

14,62

14,26

 

9.000

Tổng cộng

3.736,19

3.452,69

283,50

1.497.000

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.178