Tìm kiếm thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.  
Vừa qua, ngày 05 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 20 /CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 20/8/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH quy định danh mục 32 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, được áp dụng kể từ ngày 5/10/2020.  
Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020, thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.  
Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND kèm theo Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Vừa qua, ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.  
Vừa qua, ngày 30/6/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.  
Vừa qua, ngày 17/7/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.  

Ngày 24/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND).

 

Vừa qua, ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.903