Tìm kiếm thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 26 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.  
Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.  

Vừa qua, Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg  ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 Thủ tướng Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.   
Ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính ban hành thông tư số 47/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  
Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.  
Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Theo đó, Quy chuẩn này quy định về các giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị-nông thôn. Đối với công tác quy hoạch xây dựng các khu chức năng ngoài việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ các quy chuẩn có liên quan khác.  
Ngày 25/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (gọi tắt là Nghị định 27), trong đó đã thay thế và bổ sung một số điều tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (gọi tắt là Thông tư 30)  
Vừa qua, ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.  

Vừa qua, ngày 31/3/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm:

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 126