Tìm kiếm thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, với những nội dung cụ thể sau:  

Ngày 20/7/2020, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2020. Trong đó có nội dung về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

 

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2020/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng. UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, lưu ý một số nội dung sau:  
Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2020    
Vừa qua, ngày 25/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.  

Vừa qua, ngày 25/9/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 

Vừa qua, ngày 18/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định mới quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, như sau:

 

Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.  
Vừa qua, ngày 05 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 20 /CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.606
Truy câp hiện tại 781