Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày 14/01/2022 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 78/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030"  
Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/2021/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.  
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày 30/12/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.”  
Ngày 30/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.  
Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  
Ngày 16/11/2021, Sở Tư pháp ban hành công văn số 2189/STP-BTTP về việc đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ nêu trên để tham khảo tài liệu và triển khai đến các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý bằng các hình thức thích hợp.
Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-UBTVQH9  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2022. Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, với những nội dung mới cơ bản sau đây:  
Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.590