Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã về Chính quyền số, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh
Ngày cập nhật 14/09/2021

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị đã chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số; tham dự cuộc có Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuôc thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã, Văn phòng UBND thị xã, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng GD-ĐT, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao,.. Đồng chí Đỗ Ngọc An chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Phòng Văn hóa thông tin và ý kiến các đơn vị tham gia tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:       

 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ công của cơ quan, đơn vị, địa phương mình:

- Nghiên cứu, rà soát, có văn bản gửi UBND thị xã về kế hoạch chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gửi văn bản về UBND thị xã trước ngày 08/9/2021.

- Rà soát xây dựng hoàn thiện các quy trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính và cấu hình đồng bộ đảm bảo 100% các thủ tục hành  chính đều được giải quyết trên môi trường mạng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc công bố, cung cấp, tiếp nhận, xử lý, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đảm bảo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó cấp huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ tối thiểu 85,8%, mức độ 4 đạt ỷ lệ tối thiểu 34,7%; cấp xã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ tối thiểu 80,8% và mức độ 4 đạt tỷ lệ tối thiểu 56%.

- Báo cáo các vướng mắc về lỗi phần mềm, lỗi thanh toán trực tuyến, dữ liệu thống kê chưa đồng bộ, chưa tích hợp bưu chính công ích để có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số trong dịch vụ công.

2. Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp phòng VHTT thị xã:

- Tổng hợp kế hoạch chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên cơ sở kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND thị xã kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện.

UBND thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 162