Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh thị xã
Ngày cập nhật 15/09/2021

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử,

Chuyển đổi số và đô thị thông minh thị xã Hương Trà 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/01/2020;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh thị xã Hương Trà (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Trần Ngọc Huyến – Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã;

- Ông Nguyễn Văn Duật – Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thị xã.

4. Các ủy viên:

- Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thị xã;

- Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã;

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;

- Trưởng phòng LĐTBXH thị xã;

- Trưởng phòng Nội vụ thị xã;

- Trưởng phòng Kinh tế thị xã;

- Trưởng phòng Tư pháp thị xã;

- Chánh Thanh tra thị xã;

- Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã;

- Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD khu vực thị xã;

- Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã;

- Giám đốc Trung tâm DVNN thị xã;

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao thị xã;

- Đội trưởng Đội quy tắc đô thị thị xã;

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

2. Giúp Uỷ ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban, các cơ quan trực thuộc thị xã và UBND các xã, phường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã.

5. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; Theo dõi, giám sát công tác triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

6. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo; Xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin, Phó Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển đô thị thông minh và kinh tế số.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo, trong đó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Văn hóa và thông tin chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo

1. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trường ban thường trực sử dụng con dấu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo các phương án, giải pháp, kế hoạch nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo làm theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được cấp từ nguồn ngân sách thị xã theo kế hoạch hàng năm.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.440