Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin
Ngày cập nhật 18/09/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hương Trà.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Lãnh đạo UBND thị xã

Ông Đỗ Ngọc An - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã;

2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Bà Dương Thị Minh Thi – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã;

3. Công chức Văn phòng HĐND-UBND thị xã

Ông Hoàng Anh Khoa – Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND thị xã - Chuyên trách Công nghệ thông tin.

Điều 2. Lãnh đạo, công chức phụ trách công nghệ thông tin có trách nhiệm tham mưu cho UBND thị xã thực hiện tốt các công việc về hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.228