Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị thảo luận giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư
Ngày cập nhật 29/04/2022

Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị thảo luận giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Hương Trà (viết tắt là Đề án 06). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trưởng Công an thị xã, Trưởng phòng Tư pháp thị xã; lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp các xã, phường, Đội trưởng đội CSQLHC về TTXH và Trưởng Công an các xã, phường.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai Đề án 06, một số nội dung trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư của Công an thị xã và ý kiến của các thành viên tham dự họp, Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 thị xã kết luận như sau:

1. Công an thị xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã, Ban chỉ đạo Đề án 06 thị xã triển khai thực hiện Đề án 06 theo đúng lộ trình và kế hoạch đã đề ra; tham mưu UBND thị xã đôn đốc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai; thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp xã, thôn.

2. Phòng Tư pháp thị xã nghiên cứu, hướng dẫn cho công chức Tư pháp xã, phường thực hiện quy trình cấp giấy chứng tử, giấy khai sinh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Công văn số 833/UBND-CA ngày 18/3/2022 về việc thực hiện các giải pháp làm sạch, nuôi sống dữ liệu dân cư đảm bảo triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã và theo các quy định của pháp luật.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo Công an cấp xã thường xuyên duy trì việc làm sạch, nuôi sống dữ liệu; phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch  tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường hoàn thành việc xóa đăng ký thường trú do chết, bổ sung ngày tháng sinh trong tháng 4 năm 2022.

4. Chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo bộ phận Tư pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, đồng thời thực hiện nghiêm túc 02 bộ thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi.

5. Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại các xã, phường vận động các trường hợp chưa đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử, bổ sung ngày, tháng sinh đến UBND xã, phường để thực hiện các thủ tục đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử, bổ sung ngày, tháng sinh theo quy định của Luật Hộ tịch hoàn thành trước ngày 10/5/2022. (Phương hướng xử lý đối với các trường hợp đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú: Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã chỉ đạo công chức Tư pháp cấp xã cung cấp các biểu mẫu, thủ tục đăng ký khai tử (các thủ tục hành chính liên quan) đồng thời phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hướng dẫn người dân báo tử, đăng ký khai tử tại nhà. Sau khi hoàn thiện các thủ tục thì Tư pháp cấp xã tiến hành cấp Giấy chứng tử theo quy định, chuyển hồ sơ cho lực lượng Công an cấp xã tiến hành xóa đăng ký thường trú.

Nếu quá thời hạn trên mà những trường hợp chưa đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử; bổ sung ngày, tháng sinh không đến UBND xã, phường để đăng ký (theo danh sách của Công an các xã, phường cung cấp) thì thực hiện theo thủ tục đăng ký lưu động quy định tại Điều 24, 25 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Các trường hợp hồ sơ phức tạp, khó khăn và vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu gửi hồ sơ về Phòng Tư pháp thị xã xin ý kiến xử lý.

Kết quả thực hiện các nội dung trên báo cáo về Ban chỉ đạo Đề án 06 thị xã (qua Công an thị xã) trước ngày 15/5/2022 để theo dõi chỉ đạo.

Thông báo này đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã xem lại và thông qua. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và tổ chức thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Mai Sương - VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.893