Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 04/07/2024

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh kế hoạch tiếp tục triển khai mô hình Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VNeID trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ngày 02/7/2024, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà vừa ban hành Kế hoạch số 2282/KH-UBND về tiếp tục triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn thị xã. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh chi trả chế độ an sinh xã hội bằng phương thức điện tử, tiện lợi nhằm từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán bằng phương thức điện tử cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Toàn bộ đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công được rà soát, làm sạch dữ liệu và cập nhật vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chi trả trợ cấp người có công, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Phấn đấu 80% người hưởng chính sách ưu đãi người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công có nhu cầu được chuyển đổi hình thức chi trả bằng phương thức điện tử.

 2. Yêu cầu

Quy trình thực hiện phải đảm bảo đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với các nhóm đối tượng chính sách và điều kiện ở vùng nông thôn.

Đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ phục vụ cho việc chi trả bằng phương thức điện tử.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện; đảm bảo an toàn thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và thân nhân người có công, tuân thủ quy định của pháp luật.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN

1. Phạm vi, đối tượng và thời gian triển khai

a) Đối tượng triển khai:

- Đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

- Đối tượng ưu đãi người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo pháp lệnh ưu đãi người có công.

b) Phạm vi triển khai: Triển khai trên phạm vi toàn thị xã.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

2. Đơn vị tham gia thực hiện chi trả (cung ứng dịch vụ)

Triển khai chi trả an sinh xã hội bằng phương thức điện tử cho đối tượng qua Tài khoản ngân hàng kết hợp chi trả qua Bưu điện.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng phương án thanh toán tổng th và tăng cường mạng lưới cung ứng dịch vụ

Thống nhất mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả điện tử để áp dụng chung trên địa bàn thị xã (nêu rõ quy trình thực hiện; thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị chi trả, các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan; cơ chế phí dịch vụ, cơ chế thanh toán, chế độ thưởng/phạt).

Đơn vị chi trả (VietinBank và Bưu điện thị xã) xây dựng phương án, bảo đảm hạ tầng và công nghệ để triển khai chi trả bằng phương thức điện tử; thực hiện đa dạng các phương thức chi trả đảm bảo mạng lưới chi trả tại cấp xã, phường đối với các trường hợp đặc biệt (ốm đau, già yếu không có người để ủy quyền, không thể sử dụng được điện thoại…) theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phương thức chi trả bằng phương thức điện tử

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, đối tượng hưởng chính sách, thân nhân đối tượng và cộng đồng về việc chuyển đổi hình thức chi trả trợ giúp xã hội bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng phương thức điện tử.

Hướng dẫn cho cán bộ xã, phường, thôn/tổ về quy trình chi trả bằng phương thức điện tử và các thủ tục, hồ sơ cần thiết về việc mở tài khoản cho đối tượng.

3. Tổ chức đăng ký phương thức chi trả và rà soát bổ sung thông tin đối tượng hưởng chính sách

Tổ chức cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đăng ký hình thức chi trả, cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động, căn cước công dân đảm bảo có đầy đủ thông tin để mở tài khoản.

Rà soát, đối chiếu, phân loại danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền và hướng dẫn bổ sung giấy tờ liên quan đảm bảo đủ điều kiện mở tài khoản.

4. Triển khai việc rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và đồng bộ dữ

liệu đối tượng bảo trợ xã hội; dữ liệu Người có công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC)

UBND xã, phường hoàn thành cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; phần mềm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, trích xuất dữ liệu và báo cáo số liệu đối tượng bảo trợ xã hội về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đối với dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trích xuất dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội gửi Công an thị xã để phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Đối với dữ liệu Người có công: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Công an thị xã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện theo Quy trình số 3936/NCC-QLHC ngày 08/6/2023 của Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về thực hiện chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu Người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Mở tài khoản thanh toán cho đối tượng

 Đơn vị chi trả phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổng hợp danh sách đăng ký để mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền. Tổ chức cấp phát thẻ và hướng dẫn cách thức sử dụng thẻ an toàn. `

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Đơn vị chi trả (VietinBank và Bưu điện thị xã) phối hợp với các địa phương vận động mở tài khoản cho đối tượng để thực hiện chi trả qua tài khoản. Kịp thời phối hợp giải quyết những trường hợp đối tượng không nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến phương thức chi trả điện tử.

6. Thực hiện chi trả cho đối tượng

Mục tiêu: Đến cuối tháng 7/2024 đảm bảo 100% xã, phường trên địa bàn thị xã chuyển đổi sang phương thức chi trả điện tử và vận động có ít nhất 80% đối tượng nhận chi trả qua tài khoản.

Hàng tháng, Phòng Lao động – TB&XH thị xã chuyển danh sách người hưởng bằng văn bản giấy kèm theo danh sách dưới dạng điện tử đến đơn vị thực hiện chi trả gồm: danh sách chi trả trong tháng; danh sách tăng, giảm và danh sách điều chỉnh (nếu có) để đơn vị chi trả thực hiện nhập thông tin chi trả vào tài khoản ngân hàng đối với người có tài khoản hoặc chi trả bằng tiền mặt cho người không có tài khoản.

Căn cứ danh sách do Phòng Lao động – TB&XH thị xã chuyển, ngân hàng VietinBank phối hợp với Bưu điện thị xã tiến hành chi trả vào tài khoản VietinBank kết hợp chi trả qua Bưu điện cho đối tượng hoặc người được ủy quyền.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành.

2. Nguồn huy động các doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ; các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và đơn vị chi trả triển khai Kế hoạch bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Xây dựng các tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đối tượng hưởng chính sách, thân nhân đối tượng và cộng đồng về việc chuyển đổi hình thức chi trả an sinh xã hội bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng phương thức điện tử.

Chủ trì, tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả triển khai; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Lao động – TB&XH tỉnh theo yêu cầu.

Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ mới nếu đơn vị chi trả không đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

Chủ trì tham mưu kế hoạch tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, phương thức nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản hay tiền mặt của các đối tượng. (Phụ lục 1 đính kèm)

Phối hợp đơn vị cung ứng dịch vụ, chuyển danh sách tăng giảm đối tượng, người được uỷ quyền, người giám hộ đăng ký nhận trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt để hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao

Phối hợp với Phòng Lao động – TB&XH thị xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đa dạng, phù hợp thực tế nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp và của đối tượng thụ hưởng chính sách.

Chỉ đạo đài truyền thanh các xã, phường trên địa bàn thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về phương thức, lợi ích chi trả an sinh xã hội không sử dụng tiền mặt.

3. Công an thị xã

 Chủ trì, chỉ đạo Công an các xã, phường ưu tiên rà soát thông tin căn cước công dân cho đối tượng, người giám hộ, người ủy quyền để kịp thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử.

Chỉ đạo công an các địa phương thực hiện rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Kho bạc nhà nước thị xã

 Căn cứ bảng tổng hợp đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội hàng tháng do Phòng Lao động – TB&XH thị xã cung cấp, kịp thời thực hiện chuyển tiền vào tài khoản các đơn vị chi trả phục vụ chi trả cho đối tượng.

5. UBND các xã, phường

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử đến đối tượng hưởng chính sách, thân nhân đối tượng và cộng đồng.

Hàng tháng định kỳ rà soát, thống nhất quản lý đối tượng tăng, giảm, điều chỉnh (nếu có) báo cáo Phòng Lao động-TB&XH thị xã trước ngày 20 hàng tháng để thực hiện thủ tục chi trả cho tháng đến.

Phối hợp Phòng Lao động-TB&XH, Đơn vị cung ứng dịch vụ (Viettinbank, Bưu điện thị xã) tổ chức tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, phương thức nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản hay tiền mặt của các đối tượng

6. Đơn vị cung ứng dịch vụ (Viettinbank, Bưu điện thị xã)

Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất xây dựng phương án, quy trình chi trả phù hợp; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho công tác chi trả.

Phối hợp với các xã, phường ký kết thỏa thuận chi trả an sinh xã hội bằng phương thức điện tử; tổ chức truyền thông đến đối tượng hưởng chính sách và thân nhân đối tượng; thu thập đầy đủ thông tin để mở tài khoản cho đối tượng.

Phối hợp Phòng Lao động-TB&XH, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, khảo sát nhu cầu, phương thức nhận trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản hay tiền mặt của các đối tượng.

Lập kế hoạch triển khai chi tiết cho các địa bàn được phân công phụ trách, giám sát chặt chẽ tiến độ, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo.

Đảm bảo cơ sở hạ tầng khi triển khai thực hiện tại từng địa bàn, nguồn kinh phí tổ chức tuyên truyền, thu thập thông tin mở tài khoản; đảm bảo lượng tiền mặt để đối tượng, người ủy quyền, người giám hộ rút tiền mặt.

Thực hiện thanh quyết toán chi trả theo đúng quy định.

Thực hiện việc cấp thẻ vật lý cho đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn đối tượng, người được uỷ quyền, người giám hộ sử dụng tài khoản an toàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình chi trả.

Tập tin đính kèm:
Đào Văn Đại - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.766.406
Truy câp hiện tại 6.754