Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn ông Trần Công Hiển, địa chỉ: số 37 Trần Hữu Độ, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 16/05/2022

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Phiếu chuyển đơn kiến nghị số 884/STNMT-TTr  ngày 21/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Trần Công Hiển, địa chỉ: số 37 Trần Hữu Độ, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung: “Kiến nghị liên quan đến việc nộp tiền thuế sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông tại thửa đất số 196, tờ bản đồ số 37”.

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, ngày 28/3/2022, UBND thị xã đã có Công văn số 956/UBND-NC giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế khu vực Hương Điền và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, soát xét nội dung đơn, tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn cho công dân theo thẩm quyền.

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Báo cáo số 953/BC-CNVPĐK ngày 22/4/2022 báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Công Hiển. Qua xém xét nội dung Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời đơn cho Ông như sau:

Trường hợp sử dụng đất của ông Trần Công Hiển thuộc trường hợp bố mẹ cho đất vườn năm 1996, đến năm 1998 ông tự ý làm nhà ở. Vì vậy, trường hợp của ông thuộc trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3, điều 22, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 7, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, cụ thể: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở”.

Về vị trí thửa đất: Căn cứ Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong khoảng thời gian 5 năm (2020-2024) thì ông Trần Công Hiển sử dụng đất thuộc vị trí 1, đường Trần Hữu Độ (Hương Vân).

Như vậy, việc ông Trần Công Hiển phải nộp tiền sử dụng đất 267.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng) theo Thông báo số LTB2241107-TK0000672/TB-CCT ngày 28/2/2022 và tiện lệ phí trước bạ 1.335.000 (Một triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng) theo Thông báo số LTB2241107-TK0000671/TB-CCT ngày 28/02/2022 của Chi cục thuế khu vực Hương Điền là đúng theo quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời để Ông được rõ.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.447