Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những đóng góp tích cực qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo
Ngày cập nhật 27/07/2022

Hai mươi năm, là thời gian đủ để đánh giá hiệu quả tích cực của những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển kinh tế- xã hội của một địa phương; đối với Thị xã Hương Trà từ một huyện nông thôn phát triển thành Thị xã; trong nổ lực chung về phát triển thì việc quan tâm đến công cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho một bộ phận người dân yếu thế trong xã hội là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa kinh tế - xã hội và giá trị nhân văn sâu sắc; Điều đó thể hiện rõ ở việc thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Thực hiện Nghị định 78/2002/ND-CP của Chính phủ, Hương Trà là một trong những địa phương quan tâm đến việc hình thành mô hình tổ chức hoạt động để thực hiện việc tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại, huy động lực lượng toàn xã hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; thành tựu đạt được qua 20 năm được thể hiện ở các mặt sau:

Hình thành mô hình tổ chức hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH): NHCSXH là một định chế tài chính Nhà nước chuyên thực hiện cơ chế tín dụng chính sách, phục vụ lợi ích phát triển xã hội. Cơ cấu mô hình quản lý gồm có 3 bộ phận hợp thành: Bộ phận quản trị, Bộ phận điều hành tác nghiệp, Bộ phận phối hợp. Bộ phận quản trị là Ban đại diện Hội đồng quản trị đã đóng góp quan trọng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như chỉ đạo và giải quyết các công việc, bảo đảm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách và cho hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH thị xã theo đúng mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra, đưa hoạt động tín dụng chính sách ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, phát triển và hiệu quả.

Bộ phận điều hành tác nghiệp là Phòng giao dịch NHCSXH có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý vốn, đưa vốn tín dụng kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, đào tạo tay nghề cho cán bộ ngoại ngành và hướng dẫn các đối tượng vay vốn thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.

 Quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù phù hợp với hệ thống chính trị.

Hoạt động tín dụng thông qua việc nhận ủy thác vốn vay của NHCSXH, nhờ vậy các tổ chức chính trị-xã hội đã có thêm kinh phí hoạt động, có điều kiện để củng cố tổ chức và tập hợp, thu hút hội viên, thuận lợi trong việc lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách xã hội với các chương trình sinh hoạt của Hội, đoàn thể như các phong trào “ Đồng hành với Thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Thanh niên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh. Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà đã tham gia quản lý nguồn vốn ủy thác với dư nợ gần 316 tỷ đồng, chiếm 99,85% trong tổng dư nợ của NHCSXH thị xã, với 6.895 hộ vay vốn, thuộc 188 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); nợ quá hạn 08 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,003% so với dư nợ nhận ủy thác. 

Khi mới thành lập Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà nhận bàn giao nguồn vốn từ các Ngân hàng thương mại và Kho bạc nhà nước số tiền 24,7 tỷ đồng; đến nay đạt hơn 316 tỷ đồng, tăng hơn 293,3 tỷ đồng, quy mô dư nợ tăng gần 12 lần so với khi mới thành lập, bình quân mỗi năm tăng trưởng dư nợ hơn 12%. Ngoài ra nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 3,649 tỷ đồng, chiếm 4,1% tổng nguồn vốn. Tổng doanh số cho vay 1.511 tỷ đồng, bình quân đạt 75,6 tỷ đồng/năm. Hệ số sử dụng vốn hàng năm đạt trên 99%. Doanh số thu nợ hơn 1.110 tỷ đồng, chiếm 73,46%.

 Thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới

Trong 20 năm qua, đã có trên 68.640 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH thị xã để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, giúp cho hơn 8.400 lượt hộ nghèo và hộ cận nghèo thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2002 từ 15% đến năm 2022 giảm còn 2,32%(theo chuẩn nghèo mới), thu nhập bình quân đầu người năm 2005 khoảng 15 triệu đồng đến nay lên đến 46 triệu đồng. Nguồn vốn này đã giúp cho các hộ nghèo tự chủ trong hoạt động sản xuất, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại để vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hộ nghèo hiện nay đã được NHCSXH đầu tư số vốn vay lên đến 100 triệu/hộ để có điều kiện mở rộng và phát triển quy mô SXKD tiến tới thoát nghèo bền vững và trở thành hộ khá, hộ giàu, đem kinh nghiệm làm giàu phổ biến giúp đỡ các hộ chưa thoát nghèo vượt khó đi lên. Cụ thể có các chương trình sau:

Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã tạo ra trên 5.100 lao động được tạo việc làm mới. Đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn, đã đáp ứng cho trên  10.700 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình vay vốn để đóng học phí và trang trải các chi phí liên quan đến học tập trong thời gian theo học ở trường. Chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay đã có trên 20.700 hộ ở khu vực nông thôn được vay vốn để cải tạo và xây dựng mới trên 11.546 công trình nước sạch và trên 11.380 công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Đối với chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vốn vay ưu đãi đã đến được trên 12.500 lượt hộ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các xã còn nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển sản xuất như: chăn nuôi bò, phát triển diện tích trồng cây cao su, rừng keo tai tượng, keo lai ở xã Bình Tiến, Bình Thành. Chương trình tròng rừng theo dự án WB, đã tạo điều kiện cho 1.460 hộ được vay vốn trồng rừng thương mại thông qua chương trình dự án phát triển ngành lâm nghiệp.

Ngoài ra, các hoạt động vay vốn từ NHCSXH đã có tác động tích cực đến Chương trình xây dựng Nông thôn mới của thị xã, nếu như 20 năm trước toàn huyện có 16 xã, thì đến năm 2021 toàn thị xã đã có 07 phường và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, một chủ trương hỗ trợ vốn đặc biệt quan trọng và đã được triển khai thành công; Qua hai mươi năm qua, có thể khẳng định thành công của việc thực hiện NĐ 78/2002/NĐ-CP là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng, các tổ chức chính trị xã hội thành mô hình quản lý kênh tín dụng chính sách vừa tận dụng được tiềm lực to lớn về nhân tài, vật lực, vừa là giải pháp thực tế tiết kiệm được chi phí quản lý xã hội, vừa là một giải pháp chiến lược lâu dài, quyết định sự phát triển bền vững, có hiệu lực và hiệu quả cao đối với hoạt động NHCSXH nói chung. Vốn tín dụng chính sách là nguồn lực của Nhà nước, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai từ cơ sở, tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận với dịch vụ tài chính, tín dụng và ngân hàng; tạo điều kiện cho sự lồng ghép chương trình tín dụng với các chương trình khuyến khích sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình văn hòa, xã hội.

Trên cơ sở thành công của giai đoạn trước; mục tiêu tiếp theo của Thị xã Hương Trà là không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường, góp phần thực hiện thành công Chiến lược chung của Thị xã về Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.169.984
Truy câp hiện tại 3.937