Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà giải ngân vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là người Dân tộc thiểu số theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 24/08/2022

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025) (gọi tắt là Nghị định 28), ngày 22/8/2022, Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND thị xã, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà đã phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn xã Bình Tiến hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định và đã tiến hành giải ngân hỗ trợ nhà ở cho 04 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số với tổng số tiền là 160 triệu đồng.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ và các quy định liên quan, Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà đã chủ động báo cáo, tham mưu UBND thị xã, Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thị xã kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở, đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng vay vốn. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP kịp thời đến với nhân dân.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để giải ngân vốn kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn thị xã, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triễn kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Văn Cường - Ngân hàng CSXH thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.842