Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Vai trò của Hội LHPN thị xã Hương Trà trong quản lý nguồn vốn ủy thác theo nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002
Ngày cập nhật 30/08/2022

Xác định nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường” làm đòn bẫy để thúc đẩy các phong trào hoạt động Hội. Chính vì vậy trong những năm qua Hội LHPN thị xã đã chú trọng công tác giải ngân nguồn vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn, đúng đối tượng vay. Làm tốt việc hướng dẫn các tổ vay vốn tổ chức họp bình xét, lập danh sách đề nghị Ban chỉ đạo phê duyệt tuân thủ theo các công đoạn mà Ngân hàng chính sách xã hội đề ra.

Phát huy vai trò cầu nối nhận ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH thị xã Hương Trà, sau 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ữu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ; 8 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà, Hội LHPN thị xã Hương Trà đã làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp hàng ngàn hội viên tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, trong đó có nhiều hội viên vươn lên làm giàu.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn thị xã. Trong những năm qua, Hội LHPN thị xã luôn quan tâm công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, phường. Coi đây là cánh tay nối dài trong hoạt động tín dụng chính sách, ngoài ra, luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách, nhờ đó đã giúp nhiều hộ có nhu cầu vay vốn nắm rõ về Quy trình, nghiệp vụ và các quy định, trên cơ sở đó chấp hành tốt theo chủ trương, yêu cầu đề ra.  Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngân hàng chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã trong việc tổ chức giải ngân, thu lãi, nợ gốc đúng kỳ hạn, nên tỷ lệ nợ quá hạn không có, nợ xâm tiêu, chiếm dụng vốn chưa xãy ra trên địa bàn. Tỷ lệ thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để triển khai Nghị định số 78 và quản lý nguồn vốn có hiệu quả, trong những năm qua, hàng tháng Hội LHPN thị xã tổ chức trực báo đều đặn để theo dõi tình hình về quản lý nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đối với từng cơ sở Hội; phân công Thường vụ phụ trách vốn vay tham gia các ngày diễn ra giao dịch ở từng xã, phường nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai sót mà các cơ sở Hội mắc phải. Đồng thời thay mới tổ trưởng khi hoạt động không có hiệu quả. Đặc biệt giúp đỡ hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn được vay. Để việc sử dụng nguồn vốn mang lại hiệu quả cao nhất, Hội LHPN thị xã quan tâm đến công tác chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay biết cách làm ăn, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc sử dụng vốn. Chỉ đạo xây dựng và duy trì nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân dân học tập làm theo và nhân rộng. Đến nay, Hội phụ nữ thị xã Hương Trà đang quản lý 98 tổ TK&VV, chất lượng hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV do Hội quản lý có 90 tổ tốt, chiếm 91,8%; 08 tổ khá, chiếm 0,08%, không có tổ trung bình, yếu kém; dư nợ ủy thác ở mức 177,656 tỷ đồng, chiếm 56,2 % tổng dư nợ toàn thị xã với 3.849 hộ vay, không có nợ quá hạn.

Song song với việc giải ngân nguồn vốn Hội đã phối kết hợp với Ngân hàng CSXH thị xã tổ chức 103 lớp tập huấn cho gần 6000 lượt tổ trưởng vay vốn và các chị chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách nguồn vốn ở cơ sở xã, phường về cách quản lý, ghi chép sổ theo dõi hộ vay, phương thức cho vay các nguồn vốn, triển khai công tác ủy thác thu tiết kiệm hàng. Sau khi tham gia tập huấn ở thị xã, các đơn vị xã, phường tiếp tục tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn lại cho tổ trưởng của từng địa phương. Chính vì vậy, việc điều hành và quản lý nguồn vốn của các tổ trưởng ngày càng được nâng lên, hoạt động của các tổ vay ngày càng có chất lượng.

Qua 20 năm thực hiện Nghị định 78, có thể khẳng định, hoạt động của Ngân hàng CSXH đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn thị xã đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Khẳng định chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách là phù hợp với thực tế, hợp với lòng dân, giúp họ cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất việc cho vay nặng lãi tín dụng đen ở nông thôn. Đặc biệt, với việc ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường khả năng tập hợp lực lượng, lồng ghép các nội dung sinh hoạt chính trị của tổ chức hội, qua đó đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Để thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP có hiệu quả và quản lý nguồn vốn có hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp hội sẽ thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt các tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến với hội viên phụ nữ trên toàn địa bàn thị xã.

Thứ hai, coi trọng việc hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ về chính sách ưu đãi, nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn đầy đủ, đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm tự nguyện. Hội phụ nữ thị xã tiếp tục phối với Phòng giao dịch NHCSXH thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay.

Thứ ba, tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả… giúp các hộ dân từng bước thoát nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được người vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình trong tổ chức thực hiện ủy thác, sử dụng vốn vay.

Với những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, cùng cới những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tin chắc rằng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò là bà đỡ của hộ nghèo, hộ chính sách trong phát triển kinh tế gia đình hiệu quả góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững của thị xã trong gian đoạn tới.

Thị Hồng - Hội LHPN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.929