Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW ĐÃ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Ngày cập nhật 21/06/2024

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội (viết tắt là Chỉ thị số 40), đã có nhiều chuyển biến rất tích cực về tín dụng chính sách xã hội, góp phần không nhỏ vào thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Có thể nói, Chỉ thị số 40-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; giúp cho tín dụng chính sách xã hội là cầu nối giữa Đảng, chính phủ với nhân dân, là một điểm tựa vững chắc cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, được đánh giá là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của nước ta, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra.

Từ khi có Chị thị 40, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ưu tiên tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hằng năm Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã đã tích cực chủ động tham mưu HĐND, UBND thị xã đã bố trí một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thị xã để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng số tiền từ ngân sách đã chuyển sang NHCSXH thị xã lũy kế hơn 5,6 tỷ đồng.

Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra mô hình nuôi cá lồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thị xã đã luôn được củng cố kiện toàn kịp thời, chất lượng hoạt động được nâng cao; Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thị xã đã làm tốt chức năng Quản trị hoạt động của NHCSXH, kịp thời ban hành các nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy định,... để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, quy mô nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được mở rộng; Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng hơn 208 tỷ đồng so với năm 2014, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm từ hơn 0,27% xuống còn 0,03% trên tổng dư nợ. Các kết quả đó phần nào đã khẳng định minh chứng đây là chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thị xã./.

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.424
Truy câp hiện tại 6.316