Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 3252/KH-UBND về việc Tổ chức Tết Trung thu năm 2021, cụ thể như sau:
Ngày 16/9/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức buổi họp để triến khai thực hiện các nội dung của Thông báo kết luận số 374/TB-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cuộc họp do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.
Hưởng ứng việc phát động của Thanh tra Chính phủ về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, ngày 8/9/2021 Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 3235/TTr-PCTN về việc tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thị xã.  
Ngày 08/9/2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành công văn số 3235/UBND-TTr về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”  
Ngày 16 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 3341/UBND-TP về việc thông báo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy với thông tin cụ thể như sau:  
Nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định  17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ, UBND thị xã ban hành Công văn số 3261/UBND-NV ngày 10/9/2021 về việc triển khai Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể (có văn bản đính kèm).  
Thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND). Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 8276/UBND-TC, ngày 09/9/2021. V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết như sau:  
Ngày 15 tháng  9  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 519.829,5 m2 (Năm trăm mười chín nghìn tám trăm hai mươi chín phẩy năm mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà hiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ sử dụng và giao toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên cho UBND thị xã Hương Trà quản lý và thực hiện đấu giá cho thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Quy định ban hành theo Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.  
Ngày 13 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 3274/UBND-TP về việc thông báo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy với thông tin cụ thể như sau:  
Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch COVID-19.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 148