Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 19 tháng  01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 190/KH-UBND về việc  tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà Sáng - xanh – sạch-đẹp” năm 2022, nội dung của Kế hoạch như sau:  
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành số 283/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2030, nội dung như sau:  
Ngày 25 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND  về việc triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2025, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 24 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 964.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi bốn triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho UBND các phường, xã để hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).  
Ngày 24  tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 65  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để cải tạo và làm mới nhà vệ sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phục vụ cho đội ngũ bác sĩ và lực lượng Hậu cần tham gia điều trị người nhiễm virus SARS-Cov-2 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Công ty Hello Quốc tế Việt Nam và Công ty Tân Bảo Thành (T2.1-F0).  
Ngày 24  tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 66  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách cấp cho UBND các phường, xã để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).  
Ngày 24 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 314.230.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi mốt ngàn đồng) từ nguồn cải cách tiền lương cấp cho các trường học để thực hiện chi trả chính sách tinh giản biên chế cho viên chức (theo chi tiết đính kèm).  
Ngày 24 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 63  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 44.040.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho UBND xã Hương Toàn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp Tây Toàn.  
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.
Ngày 07 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2022, nội dung kế hoạch như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.245