Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 623,1m2 đất của hộ ông, bà Lê Trưa - Trịnh Thị Dệt đang sử dụng.  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích:727,4m2 đất của hộ ông, bà Phan Thẻo - Dương Thị Chanh đang sử dụng.  
Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 569 /QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 327,8m2 đất của hộ ông, bà Phan Kỉnh - Trần Thị Vang (ông Phan Phước Vĩnh là người đại diện).  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 533,0m2 đấtcủa hộ ông Dương Thới đang sử dụng.  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 743,3m2 đất của hộ bà Trần Thị Chỉu (chủ sử dụng đất đồng thời là người đại diện thừa kế QSD đất của ông Phan Ích) đang sử dụng.  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 54,3m2 đất của hộ ông, bà Phan Phước Thái - Nguyễn Thị Lành đang sử dụng.  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 216,8m2 đất của hộ bà Phan Thị Hồng (ông Phan Đăng Lưu là người đại diện).  
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 20,6m2 đất của hộ ông, bà Phan Thanh Long - Lê Thị Bé đang sử dụng.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.432
Truy câp hiện tại 2.084