Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 764 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách thị xã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người nghèo, hộ chính sách trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020  
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 768 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 93.670.000 đồng (Chín mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất phân bổ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; UBND các phường, xã để thực hiện việc thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn thị xã (theo phụ lục đính kèm)  
Ngày 11 tháng 9 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Quyết định số 766 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 4.050.000.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn kết dư ngân sách thị xã phân bổ cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà; UBND các phường, xã để xây dựng, cải tạo, sửa chữa các danh mục công trình (theo phụ lục đính kèm).  
Ngày 05 tháng 9 năm 2018 , UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2080/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà   
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất số 2081/TB-UBND  về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà  
Để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, UBND thị xã Hương Trà ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thị xã Hương Trà. Theo Chỉ thị, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau:  
Ngày 05 tháng 9 năm 201, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2080/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Tuyến kè Bờ hữu đoạn qua xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà   
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất số 2081/TB-UBND  về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà  
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2079/TB-UBND về viêc phân bổ kinh phí số tiền: 990.456.000 đồng (Chín trăm chín mươi triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục giao đầu năm 2018 để khen thưởng cho các trường học đạt danh hiệu thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm học 2017-2018 (theo phụ lục đính kèm), trong đó:  
Ngày 27 tháng  8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 708 /QĐ-UBNDvề việc  tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Hương Bình đạt chuẩn nông thôn mới  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.713.961
Truy câp hiện tại 445