Tìm kiếm thông tin
Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh xử lý tình trạng gây tiếng ồn trong khu vực dân cư, đô thị và tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 27/06/2019

Thực hiện công văn số 3276/UBND-VH ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh xử lý tình trạng gây tiếng ồn trong khu vực dân cư, đô thị và tại các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.

 

Để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, khu vực đô thị, các địa điểm công cộng như dịch vụ mở nhạc sử dụng hệ thống loa âm thanh với công suất lớn, sử dụng liên tục, kể cả giờ cao điểm; tình trạng các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có sử dụng loa âm thanh lớn để mở nhạc, tổ chức hat karaoke trong các đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình…; các hoạt động quảng cáo, các đối tượng rao bán hàng rong, hát rong bằng các loa di động có công suất lớn đã gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, gây bức xúc trong nhân dân, du khách đảm bảo chất lượng môi trường trong khu vực đô thị, khu dân cư, các địa điểm công cộng, đảm bảo an ninh trật tự gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, ngày 19 tháng 6  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành văn bản số 1555/UBND-VH yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể cấp thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 14/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc tăng cường công tác quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thị xã Hương Trà, trong đó:

a) Phòng Nội vụ: Tham mưu, đề xuất bổ sung nội dung bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn là một nhiệm vụ trọng tâm của, làng, thôn, Tổ dân phố, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các xã, phường rà soát, nắm danh sách các chủ có dàn máy Karaoke di động hoạt động có thu tiền để quán triệt và yêu cầu ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo mức tiếng ồn theo quy định. Phối hợp với các ngành và UBND các xã, phường tăng cường hoạt động kiểm tra đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178 của thị xã tăng cường kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật về các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa liên quan đến tình trạng gây tiếng ồn thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

d) Công an thị xã: tổ chức các đợt cao điểm tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

e) Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã biết để thực hiện đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra các cấp và cấp giấy chứng nhận theo quy định, bảo đảm giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan có kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn thị xã theo đúng theo tinh thần Nghị định 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định việc vi phạm các quy định về tiếng ồn.

f) Đài Truyền thanh thị xã

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thị xã và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, về các hoạt động văn hóa lành mạnh; phản ánh kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa để giáo dục chung cho cộng đồng.

2. UBND các xã, phường:

- Rà soát, kiểm tra và yêu cầu tuân thủ bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp có hành vi mở nhạc, hát karaoke vi phạm gây tiếng ồn vượt quá mức quy định.

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lấn chiếm lề đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí không đúng quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hướng dẫn của Sở Nội vụ về tiêu chí đánh giá làng, thôn, Tổ dân phố, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, của Sở Văn hóa và thể thao về đánh giá gia đình văn hóa.

- Chỉ đạo, giám sát tình trạng hát nhạc karaoke hoặc mở nhạc với âm lượng lớn từ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, đặc biệt đối lượng bán hàng rong, hát dạo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, quán triệt đến tổ chức, cá nhân về đảm bảo tiếng ồn ở khu dân cư.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 222