Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ thị xã Hương Trà: Công tác nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Ngày cập nhật 08/06/2022

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng luôn được Ban Thường vụ Thị ủy xác định là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc, giúp đỡ Đảng bộ các xã, phường đẩy nhanh tiến độ biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương; kết quả, đến nay, thị xã đã biên soạn và phát hành 02 tập Lịch sử Đảng bộ huyện: Tập 1 (giai đoạn 1937 - 1975) và Tập 2 (giai đoạn 1975 - 2005); 01 tập Lịch sử Lực lượng vũ trang thị xã (1945-2010) và 16 Đảng bộ xã, phường đã hoàn thành biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương (hiện nay còn 9 xã, phường).

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thị xã, lịch sử truyền thống cách mạng trên địa bàn thị xã đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Công tác khai thác, sưu tầm, thu thập các tư liệu lịch sử luôn được chú trọng đảm bảo cung cấp, phục vụ cho quá trình nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng trên địa bàn thị xã, nhất là tư liệu qua các nhân chức Lịch sử còn sống.

Công tác tuyên truyền về Lịch sử Đảng bộ thị xã được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như thông qua các hội nghị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt chi bộ, tọa đàm…; thông qua các hội nghị báo cáo viên, sao gửi các tài liệu tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước; tuyên truyền thân thế sự nghiệp cách mạng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; phối hợp với các đơn vị lên quan xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Thị ủy, Cổng thông tin điện tử UBND thị xã; trên hệ thống truyền thanh toàn địa bàn thị xã hay một số cấp ủy đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ địa phương như Đảng bộ phường Hương Xuân từ đó tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được chú trọng. Trên địa bàn thị xã hiện có 04 di tích được công nhận cấp Quốc gia và 5 di tích được công nhận cấp tỉnh, trong đó có một số địa danh di tích lịch sử nổi tiếng có vai trò quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược như: Dốc Ông Ầm, Địa đạo Khu ủy Trị Thiên, Bia Tưởng niệm liệt sỹ tại căn cứ quân sự Động Tranh (Bình Điền), Công binh xưởng Phú Lâm…Các TCCS đảng thường xuyên tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, tổ chức các hoạt động “Về nguồn” tại các di tích lịch sử nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến trên địa bàn thị xã. Phòng Văn hóa Thông tin thị xã đã lập facebook: du lịch Hương Trà và phối hợp với Trung tâm - Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã quảng bá, giới thiệu các địa điểm di tích lịch sử đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Công tác giáo dục lịch sử Đảng cũng được Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo đưa vào chương trình các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chi bộ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, một số chi bộ đã cử các đảng viên lớn tuổi trao đổi hồi ức lịch sử những giai đoạn khó khăn, gian khổ, những hy sinh, những cuộc chiến đấu của cha anh đi trước đến những đảng viên trẻ nhằm ghi nhớ và giáo dục những truyền thống anh hùng cách mạng, từ đó phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã đã thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động “Về nguồn”, Chương trình “Thắp lửa truyền thống, sãng mãi niềm tin”... để giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với Nhân dân ta mà đặc biệt là thế hệ trẻ. Một số trường học trên địa bàn đã đưa việc tuyên truyền lịch sử Đảng vào các chương trình sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh.

Nhìn chung, các công trình biên soạn lịch sử Đảng bộ trên địa bàn thị xã đã đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính giáo dục, phản ánh trung thực các sự kiện lịch sử, trong đó nội dung về lịch sử Đảng bộ, lịch sử cách mạng được chú trọng. Với những kết quả đó đã tạo ra những cơ sở, những điều kiện thuận lợi đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống giai đoạn tiếp theo và phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn thị xã.

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 277