Tìm kiếm thông tin
Đảng phải làm tốt vai trò lãnh đạo Mặt trận
Ngày cập nhật 04/05/2019

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong” và Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đó chính là sự khẳng định vai trò hết sức to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức Mặt trận đã không ngừng lớn mạnh, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam mà nhất là đóng góp vào trang sử hào hùng của dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước, vị trí, vai trò của Mặt trận càng quan trọng hơn, đó là vận động nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - của dân, do dân và vì dân, trong sạch, vững mạnh.

 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Trà dưỡi sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, sự hướng dẫn giúp đỡ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong 5 năm qua đã tự khẳng định vai trờ quan trọng của mình và công tác mặt trận từng bước đi vào chiều sâu, hệ thống tổ chức mặt trận từ thị xã đến cơ sở tiếp tục được củng cố, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; đã triển khai thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Chương trình hành động Đại hội Mặt trận thị xã lần thứ IX đề ra.

Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, nhìn lại quá trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên đã có những chuyển biến, tiến bộ đáng phấn khởi; tổ chức có hiệu quả, thực chất các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội; các phong trào thi đua yêu ước do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động được nhân dân đồng tình cao và hưởng ứng tích cực; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực; huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo  “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, đời sống nhân dân cải thiện khá rõ nét.

Các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động đã đạt kết quả cao như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”, “Ngày chủ nhật xanh”; trong 5 năm đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 7,6 tỷ đồng, huy động các nguồn lực để xây dựng mới và sửa chữa 157 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1,7 tỷ đồng...; truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái” tiếp tục đi vào chiều sâu và có kết quả tốt, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Với phương châm phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều thay đổi; đã vận động nhân dân hiến hơn 56 ngàn m2 đất và hơn 11 ngàn ngày công cho chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; công tác xoá đói giảm nghèo được lồng ghép với nhiều chương trình, dự án, nhiều nguồn vốn mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được Mặt trận thị xã chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên chọn thực hiện các nội dung phù hợp trên các lĩnh vực; phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua của tổ chức mình. Việc phát động phong trào đã khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện sâu rộng và có kết quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm “gần dân, hiểu dân, học dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với dân, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Trong công tác vận động tôn giáo, dân tộc đã có nhiều cố gắng, trên cơ sở đảm bảo các chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thông qua Mặt trận đã làm cầu nối giữa các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ với Đảng, chính quyền địa phương; tạo điều kiện cho chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân.

Có thể khẳng định rằng vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên đối với các cuộc vận động và phong trào trên thể hiện khá rõ nét, đã tăng cường niềm tin cho quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự gắn bó giữa quần chúng nhân dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận ngày càng bền chặt, vì vậy nhân dân hưởng ứng các phong trào tích cực hơn. Đó là những kết quả sinh động của công tác vận động quần chúng của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua. Những thành quả đó là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác vận động của Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở đóng vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân chưa thường xuyên, thiếu giải pháp cụ thể. Công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân có lúc chưa được Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện kịp thời, hiệu quả còn hạn chế; vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa toàn diện và chậm đổi mới. Một số phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận khởi xướng chậm được triển khai thực hiện, có lúc còn thiếu cơ chế phối hợp và thống nhất nên có tình trạng chồng chéo trong quá trình thực hiện. Còn nhiều lúng túng trong tiếp cận và triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; còn thiếu tính chủ động trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hoạt động của Mặt trận ở một số cơ sở chưa chú trọng đến mối quan hệ phối hợp, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vẫn còn tình trạng hành chính hóa trong hoạt động. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đồng đều, nhiều nơi chưa được duy trì thành nền nếp. Việc giám sát các cơ quan nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thiếu cơ chế rõ ràng. Công tác đối ngoại nhân dân còn thiếu sự liên kết và phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, việc dân chủ ngày càng được mở rộng thì tổ chức Mặt trận ngày càng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng; việc nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu khách quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ đến tổ chức Mặt trận từ thị xã đến cơ sở phải có nhiều cố gắng hơn nữa, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế để đưa hoạt động của Mặt trận đi vào chiều sâu và toàn diện hơn trên các lĩnh vực, đó là: phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân đa dạng hoá các hình thức tập hợp, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh một cách đồng bộ. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tìm kiếm các nguồn vốn, dự án để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo về nhà ở, sản xuất để người nghèo có cơ hội và điều kiện thoát nghèo vươn lên khá giả. Tăng cường công tác vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc; phải có kế hoạch để làm tốt nhiệm vụ phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức thành viên giúp đỡ các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, đồng bào có đạo sống “Tốt đời đẹp đạo”. Tiếp tục củng cố Mặt trận và các tổ chức thành viên, thực hiện tốt Kết luận 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; khắc phục tình trạng hành chính hoá trong hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động, phù hợp, giúp cho người dân hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế dân chủ ở cơ sở và các chính sách pháp luật liên quan đến công tác vận động quần chúng; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư và từng gia đình để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Thực hiện phương châm: Kiên trì giáo dục, thuyết phục nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận phải là nơi để nhân dân tin tưởng bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, sáng kiến của mình với Đảng và Nhà nước và là chỗ dựa để nhân dân tham gia đấu tranh với những hành vi và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác Mặt trận từ thị xã đến cơ sở, đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và cán bộ của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, cụm dân cư.  Ủy ban Mặt trận từ thị xã đến cơ sở phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp đề xuất nhanh nhạy hơn trong tất cả các lĩnh vực đời sống của xã hội. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa các thành viên để làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, của Mặt trận, các đoàn thể, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Coi trọng việc sơ kết, tổng kết các phong trào, các mô hình hoạt động có hiệu quả nhằm nhân rộng điển hình và dần tạo thành phong trào rộng lớn trong toàn dân. Mặt trận cần phối hợp thực hiện đạt kết quả cao 9 chỉ tiêu và 5 chương trình được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó chú trọng vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia giám sát việc thực thi và tuân thủ pháp luật ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Đảng, Nhà nước và Mặt trận cấp trên đề ra.

Các cấp uỷ Đảng cần xác định rõ: Đảng phải làm tốt vai trò lãnh đạo Mặt trận nhưng đồng thời Đảng vừa là thành viên của Mặt trận, Đảng tham gia Mặt trận bình đẳng và có nghĩa vụ như mọi thành viên khác; vì vậy, các cấp uỷ phải quan tâm hơn đến công tác, hoạt động của Mặt trận không chỉ bằng đường lối, chủ trương, chính sách mà phải bằng những việc làm cụ thể. Trước hết phải quan tâm củng cố tổ chức Mặt trận, chăm lo hơn nữa công tác cán bộ, nhất là công tác lựa chọn, bố trí, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ thị xã đến cơ sở có tài, có đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đang đặt ra; không chỉ ở phường, xã mà còn chú ý đến các Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố, thôn, cụm dân cư.

Chính quyền từ thị xã đến cơ sở phải tăng cường mối quan hệ phối hợp với Mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội trong hoạt động nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời quan tâm đến việc tạo điều kiện, phương tiện cho Mặt trận hoạt động.

Hy vọng trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận từ thị xã đến cơ sở sẽ phát huy truyền thống để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng quê hương Hương Trà ngày càng văn minh, giàu mạnh.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 2.693