Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ Hương Trà đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ban Thường vụ Thị uỷ Hương Trà đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 26-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Theo đó, đã tổ chức 04 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt, học tập các chuyên đề hằng năm với hơn 900 lượt cán bộ tham dự (năm 2019 đã quán triệt, học tập Chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 190 đồng chí tham dự). Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng các văn bản, hướng dẫn việc học tập Chuyên đề các năm; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt sát hợp với từng địa phương, đơn vị; xác định những nội dung trọng tâm và thực hiện một cách thường xuyên trong toàn Đảng bộ thông qua nhiều hình thức. Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đa số tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn học tập các chuyên đề năm 2017, 2018 và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó: hướng dẫn cụ thể các công việc cần làm ngay, việc xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị và chuẩn bị các nội dung triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa, hàng năm của tập thể, xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những chủ trương của Đảng đối với việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay; nắm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sau học tập, cấp ủy đảng các cấp đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký những việc “làm theo” cụ thể phù hợp, sát với chức năng, nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề các năm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước và các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền triển khai và nhân rộng các phong trào, các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Các tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở đã căn cứ vào thực tiễn để lựa chọn và tiếp tục duy trì thực hiện những phong trào, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Nhiều phong trào, hoạt động và các mô hình của các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, các trường học trên địa bàn đã được hưởng ứng và thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả: hoạt động Chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai đầu tuần của các cơ quan từ thị xã đến cơ sở được duy trì thường xuyên; cán bộ, đảng viên của cơ quan Thị ủy tham gia sinh hoạt với chi bộ trực thuộc và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở  vào ngày 25 hằng tháng; Chương trình “Nồi cháo yêu thương” của Đoàn Thành niên và Hội Phụ nữ Công an thị xã  được tổ chức mỗi tháng 02 lần để phục vụ cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện thị xã; phong trào Hiến máu tình nguyện hàng năm được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; việc chấp hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật và giữ gìn môi trường công sở xanh-sạch-đẹp của cán bộ, đảng viên phường Hương Xuân; mô hình “Tổ tự quản bảo vệ tài nguyên, khoáng sản” trên sông ở Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Xuân…phong trào “Tấm áo tặng bạn” “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…; các phong trào, mô hình gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”;  chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hương Trà” năm 2019 đã chia sẻ, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh - hãy hành động để Hương Trà sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Bữa cơm có thịt” cho người già neo đơn không nơi nương tựa; mô hình của Mặt trận và các đoàn thể phối hợp thực hiện: Tuyến  đường văn minh “Sáng - Xanh - Sạch -  Đẹp”;  các mô hình của hội phụ nữ:  “Hũ gạo tình thương”; “Tiết kiệm heo đất “, xây dựng quỹ “Nâng bước em đến trường”; “Đốt vàng mã trong thùng”, “Hội viên có đạo gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo”… đã được sự đồng tình hưởng ứng cao của đoàn viên, hội viên.

Thường xuyên thực hiện và chỉ đạo các TCCS đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã kết luận những mặt mạnh, tích cực bước đầu thực hiện Chỉ thị 05 và chỉ đạo kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thường trực Thị ủy đã thường xuyên chỉ đạo các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy tăng cường theo dõi, bám nắm cơ sở nhằm đôn đốc việc triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Đảng các cấp trong quá trình thực hiện với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Qua đánh giá tình hình thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã lồng ghép vào các hội nghị giao ban định kỳ, các ngày lễ kỷ niệm lớn 30/4, 19/5 gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân  tiêu biểu. Đến nay, đã biểu dương, khen thưởng 04 tập thể, 09 cá nhân trong triển khai thực hiện làm theo Bác. Đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cấp ủy các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã đã rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe, các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp” gắn với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước, lấy đó làm cơ sở để nhận xét đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

Chỉ đạo các cấp ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở xác định những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện, qua đó tạo được những nét mới trong từng năm. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định được các nội dung đột phá để thực hiện như: Đảng bộ phường Hương Xuân, Hương Bình xác định tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng bộ Hương Toàn đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; Đảng bộ xã Hương Thọ với nhiều cách làm sáng tạo trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho nhân dân; Đảng bộ cơ quan Thị ủy chọn xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu; Đảng bộ cơ quan Chính quyền chọn vấn đề đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Đảng bộ Công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với lực lượng công an nhân dân; chi, đảng bộ các trường THPT trên địa bàn chọn vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy… Trong quá trình triển khai nhiều đơn vị đã nỗ lực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình như: Đảng bộ xã Hương Thọ tập trung việc giữ gìn an ninh trật tự, quản lý đất đai, khai thác cát sạn trái phép; Đảng bộ xã Hương Phong, Hải Dương tập trung chăm lo khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển...

Qua triển khai thực hiện, nhận thức về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Mặc còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 đã tạo những chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính, phong cách lề, lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục chuyển biến rõ rệt, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế đó là: công tác tuyên truyền vẫn chưa thật phong phú, đa dạng, chưa có nhiều sự đổi mới, sáng tạo. Một số cấp ủy vẫn chưa quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05; trong xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện thiếu tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình; tính tự giác và tinh thần quyết tâm trong học tập và làm theo Bác ở nhiều cán bộ, đảng viên chưa cao; việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện còn chung chung, quá nhiều nội dung nên khó kiểm tra, khó đánh giá kết quả thực hiện. Ý thức tự giác nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, chưa phát huy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, chưa tiên phong, gương mẫu trong lời nói, hành động. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện vẫn chưa được tiến hành thường xuyên; phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát nhiều nơi thực hiện chưa đảm bảo.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế , Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, TCCS đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng thường xuyên tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05, trọng tâm là học tập và làm theo các chuyên đề từng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức và thế hệ trẻ. Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức thực thi công vụ, không ngừng đổi mới, hoàn thiện lề lối làm việc, tác phong lãnh đạo của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội; qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đâọ chủ chốt. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nghiêm túc thực hiện những điều đảng viên không được làm và chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát ở các TCCS đảng, các địa phương, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn những tồn tại, hạn chế, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kịp thời phổ biến và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực; động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. 

Mai Thanh - Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 199