Tìm kiếm thông tin
Đảng bộ thị xã Hương Trà sau 05 năm thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
Ngày cập nhật 07/06/2019

Sau khi có Kết luận 100 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn số 195 ngày 29/8/2016 về việc thực hiện Kết luận và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã, Hội nghị báo cáo viên Thị uỷ để triển khai, quán triệt; chỉ đạo các TCCS đảng, UBND các xã, phường triển khai thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại địa phương. Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu.

 

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được kiện toàn; đa số các cộng tác viên công tác tại các địa bàn cơ sở, một số cộng tác viên công tác tại các cơ quan, đơn vị; có 01 đảng viên hưu trí. Tại các kỳ Hội nghị, các đồng chí cộng tác viên đều được cung cấp tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo lựa chọn từ tài liệu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp.

Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thị xã đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các cấp nói chung và nắm bắt tình hình, diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nói riêng luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm hàng đầu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã đồng thời giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Thị uỷ giúp Ban Thường vụ quản lý, điều hành và hướng dẫn nội dung hoạt động. Ban Tuyên giáo Thị ủy đã duy trì việc giao ban định kỳ 02 tháng/1 lần để nắm bắt tình hình và kịp thời tổng hợp, phân tích những vấn đề nổi lên để tham mưu giải quyết.

Qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã đồng tình cao với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như những chủ trương, chính sách được cụ thể hoá của tỉnh, của thị xã. Đặc biệt những chủ trương lớn trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  về công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị; chính sách cải cách tiền lương; quy định về nêu gương của cán bộ chủ chốt… sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước những biến động kinh tế, chính trị; Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo định hướng tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về những vấn đề như: công tác cán bộ, tình trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, những vấn đề tiêu cực trong xã hội, trong các ngành đang diễn ra ngày càng phức tạp trong thời gian qua; việc các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề chính trị - xã hội, các sự kiện chính trị, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, nhất là trên các trang mạng xã hội để kích động lôi kéo nhân dân; việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính thống, bịa đặt trên mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những vấn đề liên quan đến các địa phương được dư luận xã hội phản ánh cũng đã được Ban Thường vụ chỉ đạo theo dõi, nắm bắt và giải quyết như: việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng khai thác đất đai, cát sỏi trái phép ở sông Bồ, sông Hương; tình trạng trộm cắp tài sản, tín dụng đen, buôn bán và sử dụng chất gây nghiện, ma tuý; đánh bạc, lô đề…

Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã khi tiến hành nắm bắt dư luận xã hội phải bám sát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách đó tại địa phương, ban, ngành, đoàn thể; những vấn đề, sự kiện được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã cử các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội thị xã tham gia tập huấn về nghiệp vụ dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, qua đó đã giúp đội ngũ cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong việc nắm bắt, điều tra dư luận xã hội trên địa bàn phụ trách.

Nhìn chung, công tác dư luận xã hội đã trở thành một trong những kênh thông tin khá quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; góp phần tích cực vào việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã, giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có việc triển khai các dự án kinh tế - xã hội, tranh chấp đất đai, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt dư luận xã hội vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Việc nắm bắt dư luận xã hội còn chưa sâu sát, một số vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được phản ánh và giải quyết kịp thời để tồn đọng kéo dài; khâu dự báo trước những hiện tượng, sự kiện, vấn đề phức tạp nảy sinh còn bị động, thiếu kịp thời. Việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội chủ yếu qua đội ngũ báo cáo viên Thị uỷ và cộng tác viên dư luận xã hội thị xã. Đội ngũ làm công tác dư luận xã hội vẫn còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ; các báo cáo phản ánh đa số chỉ dừng ở mức độ phản ánh tình hình, một chiều, những thông tin tích cực; còn ít báo cáo phản ánh được các luồng dư luận xã hội quanh những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; một số cộng tác viên còn chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chưa mạnh dạn đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết… Chưa thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Ban Thường vụ Thị đề nghị các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ đó là:

Tăng cường hoạt động của mạng lưới cộng tác viên DLXH các cấp; chủ động nắm bắt thông tin và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời định hướng dư luận và có các giải pháp xử lý những vấn đề dư luận quan tâm.

Tập trung nắm bắt dư luận xã hội về: kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã và các địa phương, đơn vị; việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dư luận xã hội về các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thị xã; các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước.

Giao Ban Tuyên giáo Thị uỷ tăng cường công tác quản lý hoạt động, tiếp tục rà soát và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; tham mưu tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hoặc đột xuất để tổng hợp, báo cáo thông tin cộng tác viên phản ánh.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.181