Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2022
Ngày cập nhật 30/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thị xã năm 2022 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế làm cơ sở dự báo thông tin thị trường lao động, làm cơ sở hoạch định các chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế của thị xã (gọi chung là thông tin Cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động thuộc các loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động (gọi chung là thông tin Cầu lao động).

2. Yêu cầu

- Thu thập thông tin thị trường lao động phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa.

- Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước.

- Đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện hiệu quả, tiết kiệm.

II. KHỐI LƯỢNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CẦN THU THẬP

1. Khối lượng thông tin cần thu thập về cung lao động trên địa bàn thị xã khoảng 53.800 người/12 chỉ tiêu trường dữ liệu (Mẫu số 01-Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH).

2. Khối lượng thông tin cần thu thập về cầu lao động trên địa bàn thị xã theo số lượng khoảng 170 người sử dụng lao động; số lượng người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động (Mẫu số 02-Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH; Mẫu số 03a/PL01 ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm)

3. Khối lượng thông tin thu thập về người lao động nước ngoài làm việc tại thị xã theo số lượng khoảng 05 lao động (Mẫu số 03 - Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022).

III. NỘI DUNG THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1. Thu thập thông tin về cung lao động

a) Đối tượng thu thập là người từ đủ 15 tuổi trở lên đang thực tế thường trú trên địa bàn nơi thực hiện thu thập thông tin.

b) Nội dung thu thập

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số định danh cá nhân, BHXH.

- Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất; trình độ chuyên môn kỹ thuật và chuyên ngành đào tạo.

- Công việc chính đang làm (tên công việc; vị thế việc làm; nơi làm việc (tên, loại hình, ngành kinh tế, địa chỉ).

- Tình trạng thất nghiệp (công việc chính trước khi thất nghiệp, thời gian thất nghiệp).

- Lý do không tham gia hoạt động kinh tế.

- Nhu cầu đào tạo, việc làm.

c) Quy trình thu thập thông tin được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo (căn cứ Điều 8 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH)

2. Thu thập thông tin về cầu lao động

a) Đối tượng được thu thập

 Là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động, bao gồm: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp sử dụng lao động làm việc cho mình là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

b) Nội dung thu thập

- Việc sử dụng lao động của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Lao động.

- Nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.

c) Quy trình thu thập thông tin được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo (căn cứ Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH).

3. Thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại thị xã

a) Đối tượng được thu thập là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Bộ luật Lao động.

b) Nội dung thu thập

- Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; giấy phép lao động.

- Trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo.

- Vị trí công việc; chức danh công việc; hình thức làm việc; loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc; kinh nghiệm làm việc; chứng chỉ hành nghề (nếu có).

- Địa điểm và thời gian làm việc.

c) Quy trình thực hiện được quy định tại Phụ lục 3 kèm theo (căn cứ Điều 14 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH). 

IV. HÌNH THỨC THU THẬP THÔNG TIN

- Phần Cung lao động: Thông tin thu thập dưới hình thức điền trực tiếp trên điện thoại thông minh/máy tính bảng vào Phiếu thu thập, cập nhật thông tin hộ gia đình.

- Phần Cầu lao động: Thông tin được thu thập dưới hình thức điền trực tiếp trên điện thoại thông minh/máy tính bảng vào Phiếu thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.

- Đối tượng thu thập/chuẩn hóa: Dữ liệu liên quan đến Cung - Cầu lao động đã được số hóa.

V. SẢN PHẨM THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1. Cơ sở dữ liệu cung lao động thị xã Hương Trà năm 2022 (lực lượng lao động, lao động có việc làm, lao động qua đào tạo, cơ cấu lao động..).

2. Cơ sở dữ liệu cầu lao động năm 2022 (số lượng người sử dụng lao động, số lượng lao động; nhu cầu tuyển dụng lao động thường xuyên, 6 tháng đến chia theo ngành nghề, trình độ...).

3. Cơ sở dữ liệu về người lao động nước ngoài làm việc tại thị xã Hương Trà năm 2022 (họ tên, giới tính, trình độ, chuyên môn đào tạo, vị trí công việc, nghề công việc, quốc tịch, thời gian làm việc...).

4. Lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động được quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH.

VI. LỰC LƯỢNG ĐIỀU TRA, GIÁM SÁT, NHẬP TIN

1. Điều tra viên

- Về phần Cung lao động: Điều tra viên bao gồm đội ngũ cán bộ phụ trách công tác văn hóa - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đoàn thanh niên của các xã, phường trên địa bàn thị xã.

- Về phần Cầu lao động:

+ Điều tra viên là người có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc và có khả năng vận động quần chúng, được huấn luyện về nghiệp vụ điều tra.

+ Lực lượng điều tra viên: Công chức phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã.

2. Giám sát viên

- Lực lượng giám sát viên: Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã.

- Nội dung giám sát: Giám sát quá trình điều tra, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra tại địa bàn được phân công phụ trách.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 15/10/2022 đến ngày 20/10/2022: Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động; thành lập Tổ thu thập thông tin về cung lao động ở xã, phường. Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng điều tra viên. Tổ chức tập huấn hướng dẫn điều tra viên thu thập thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn thị xã năm 2022.

- Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 20/11/2022: Điều tra viên tiến hành triển khai rà soát,thu thập, cập nhật thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn quản lý.

- Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 30/11/2022: Tổ chức kiểm tra, rà soát quá trình thu thập, dữ liệu thu thập, cập nhật của điều tra viên.

- Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 05/12/2022: Tổng hợp, chuẩn hóa số liệu báo cáo kết quả triển khai thu thập thông tin về cung, cầu lao động thuộc địa bàn quản lý về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

VIII. KINH PHÍ

1. Nguồn ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân thị xã, UBND các xã, phường cân đối, bố trí bổ sung kinh phí địa phương để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2022 trên địa bàn.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

-Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, phường thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên.

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác thu thập thông tin thị trường lao động của các xã, phường và điều tra viên, đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động trong quá trình điều tra viên thu thập thông tin cung , cầu lao động.

- Tham mưu UBND thị xã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu UBND thị xã cấp kinh phí thực hiện điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động kịp thời.

3. Công an thị xã

Phối hợp hướng dẫn, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động; chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp thu thập thông tin thị trường lao động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

4. Bảo hiểm xã hội thị xã

Phối hợp trao đổi, chia sẻ dữ liệu, phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về tổ chức sử dụng lao động, tình hình tăng, giảm lao động cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Chi Cục Thuế khu vực Hương Điền

Phối hợp trao đổi, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, dữ liệu về các tổ chức sử dụng lao động, tình hình tăng, giảm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể thao thị xã

Chủ trì phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường tuyên truyền về nội dung thực hiện thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động trên hệ thống đài truyền thanh các xã, phường.

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã

Phối hợp, thống nhất với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức thành lập một xã, phường một đội hình điều tra viên tình nguyện lực lượng là Bí thư các chi đoàn thôn, tổ dân phố để hỗ trợ điều tra viên trong việc cập nhật xử lý thông tin trên điện thoại thông minh trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2022.

8. UBND xã, phường

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thôn, tổ dân phố tổ chức triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa của việc cập nhật cơ sở dữ liệu thị trường lao động hàng năm đến người dân và người sử dụng lao động trên địa bàn để thuận lợi cho công tác thu thập thông tin về cung cầu lao động.

- Thành lập Tổ công tác thu thập thông tin cung lao động của xã, phường (đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân làm Tổ trưởng, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội làm Tổ phó; các điều tra viên làm thành viên Tổ công tác thu thập thông tin).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác thu thập thông tin thị trường lao động của địa phương mình và điều tra viên, đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Thông qua kết quả điều tra, nắm chắc số liệu về số hộ, lực lượng lao động từ 15 tuổi, số người thất nghiệp, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lao động đi làm việc ngoài tỉnh, trình độ đào tạo, cơ cấu lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động và nhu cầu đào tạo nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt triển khai các giải pháp kết nối giới thiệu việc làm.

- Chủ động lựa chọn, phân công nhiệm vụ cho điều tra viên. Việc phân công cho điều tra viên phải gắn với từng địa bàn cụ thể nhằm hạn chế trùng lắp và bỏ sót thông tin.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã về tiến độ và kết quả điều tra. Định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả triển khai thu thập thông tin về cung cầu lao động về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp trình UBND thị xã xem xét.

9. Trách nhiệm của người cung cấp thông tin:

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động cho điều tra viên.

- Người lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình lao động, việc làm kịp thời, đầy đủ cho người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động.

X. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị, phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tại các địa phương, đơn vị, báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/12/2022.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND thị xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 10/12/2022.

3. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo UBND thị xã (thông qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn cụ thể./.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Bích- Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 22.260