Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Hương Trà về việc điều chỉnh, bổ sung Quy ước văn hóa của các thôn, tổ dân phố
Ngày cập nhật 02/11/2022

Thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Căn cứ kế hoạch số 519/KH-BCĐ ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa” về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa” năm 2022.

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã đã tiến hành họp tham gia điều chỉnh, bổ sung Quy ước văn hóa của các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Chữ, Bình Thành, Bình Tiến. Phiên họp do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã chủ trì cùng các thành viên Ban chỉ đạo thị xã và các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cán bộ Văn hóa Thông tin các xã, phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Chữ, Bình Thành, Bình Tiến.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị thông qua dự thảo quy ước của các thôn, tổ dân phố của các xã, phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Chữ, Bình Thành, Bình Tiến, nghe ý kiến góp ý của các thành viên BCĐ thị xã và trao đổi ý kiến của đại diện các xã, phường. Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” kết luận như sau:

1. Hoan nghênh tinh thần và trách nhiệm của Ban chỉ đạo xã, phường, Ban vận động của, thôn, TDP đã triển khai thực hiện việc xây dựng dự thảo quy ước các thôn, tổ dân phố.

2. Yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, phường thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã đề nghị Ban chỉ đạo các xã, phường tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên BCĐ thị xã để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy ước các thôn, tổ dân phố phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

- Bổ sung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; việc bảo vệ môi trường bằng hình thức người dân tiến tới phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Đối với tổ dân phố ở các phường, quy ước cần đề cập đến việc vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị như lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, xây dựng không phép, trốn phép, sai phép gây mất trật tự đô thị.

Định kỳ hàng năm tổ chức họp dân trong thôn, tổ dân phố để đánh giá việc thực hiện quy ước.

Tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tiếp theo của phong trào trong năm 2022 và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng phong trào của đơn vị mình trong năm 2023. Hoàn chỉnh quy ước văn hóa của các thôn, tổ dân phố gửi về cơ quan thường trực BCĐ thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 25/10/2022.

Mỹ Lệ - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.820