Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định Quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày cập nhật 31/10/2022

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2022/TT-BTC Quy định Quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Thông tư bao gồm 04 Chương, 17 Điều.
Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thường xuyên thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào, người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thông tư này không áp dụng đối với kinh phí thực hiện các khoản chi do ngân sách địa phương đảm bảo hoặc do ngân sách trung trong bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2022.
Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.460