Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Ngày cập nhật 27/03/2024

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trên cơ sở quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc dừng chương trình tín dụng đổi với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2024, NHCSXH thị xã Hương Trà đã báo cáo Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã, thực hiện dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký. NHCSXH thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 6.105