Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Hạ tầng khu dân cư La Chữ Thượng, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 30/10/2022

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 3012/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Hạ tầng khu dân cư La Chữ Thượng, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo như sau:

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 11.338,7 m2.

- Địa chỉ khu đất: Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Về hồ sơ đo vẽ GPMB: Bản đồ địa chính khu đất GPMB tỷ lệ 1/1.000 – Khu dân cư La Chữ Thượng, thuộc tờ bản đồ số 24 - bản đồ địa chính phường Hương Chữ.

- Loại đất dự kiến thu hồi: Đất trồng lúa nước (LUC); đất giao thông (DGT); đất thủy lợi (DTL).

- Đối tượng sử dụng đất dự kiến: 13 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Hạ tầng khu dân cư La Chữ Thượng, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Thực hiện theo quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (chủ đầu tư), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND phường Hương Chữ thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

 - UBND phường Hương Chữ chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND phường Hương Chữ, nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

- Thông báo này là căn cứ pháp lý để Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và UBND phường Hương Chữ thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

Tập tin đính kèm:
Hiếu Liêm - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.785