F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH Tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2022
Ngày cập nhật 02/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 29/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xây dựng Kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2022, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Giải quyết việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, các học sinh, sinh viên trên địa bàn trong quá trình tìm kiếm việc làm, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyển dụng lao động.

- Thúc đẩy và phát triển việc làm trên thị trường lao động tại địa phương.

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng đối với việc làm và tăng cường công tác tuyên truyền về việc làm, tư vấn, tuyển sinh công tác đào tạo nghề năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sàn giao dịch việc làm sâu rộng trên phạm vi toàn thị xã, nhất là tại các đơn vị có nhiều lao động, tiếp cận thông tin và tham gia sàn giao dịch việc làm.

- Đảm bảo sàn giao dịch việc làm được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

- Phấn đấu sàn giao dịch việc làm có từ 80 - 120 lao động tìm kiếm được việc làm, trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trúng tuyển vào các lớp học nghề.

II. Thời gian, địa điểm

Thời gian tổ chức: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/11/2022 (Thứ Tư).

Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà.

Số 04, đường Thống Nhất, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

III. Nội dung và quy trình hoạt động sàn giao dịch việc làm

1. Nội dung hoạt động

a. Hình thành các bộ phận hoạt động

- Bộ phận tiếp người lao động và thông tin thị trường lao động.

- Bộ phận xử lý thông tin.

- Bộ phận trợ giúp.

- Bộ phận phục vụ.

b. Nhiệm vụ các bộ phận trong sàn giao dịch việc làm

* Chỉ đạo điều hành chung: Ban tổ chức sàn giao dịch việc làm thị xã.

* Bộ phận tiếp người lao động và thông tin thị trường lao động:

- Gửi thông báo tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp đến người lao động.

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và các phương tiện kỹ thuật khác tổ chức lễ khai mạc..

- Tiếp và hướng dẫn cho người lao động, phát phiếu đăng ký phỏng vấn, tìm việc làm, học nghề.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả phiên giao dịch việc làm.

* Bộ phận xử lý thông tin:

- Đón tiếp các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

- Tiếp nhận, cập nhật, phân loại thông tin việc làm (phiếu đăng ký, mạng).

- Xử lý thông tin, bố trí người lao động vào phòng tư vấn và giới thiệu việc làm.

* Bộ phận trợ giúp, bộ phận phục vụ:

- Phục vụ sắp xếp bàn ghế, công tác hậu cần để tổ chức phiên giao dịch việc làm đạt kết quả tốt.

- Tiếp đón các công ty, doanh nghiệp và người lao động.

- Hướng dẫn, bố trí, cập nhật kết quả tư vấn và giới thiệu việc làm.

- Treo băng rôn, áp phích,…, tuyên truyền về phiên giao dịch việc làm.

- Phối hợp và giúp các bộ phận hoàn thành công tác tổ chức phiên giao dịch việc làm.

- Bảo vệ, vệ sinh, an ninh trật tự và các công tác khác.

2. Quy trình hoạt động của sàn giao dịch việc làm

a. Tìm kiếm thông tin

- Người lao động đến tham dự sàn giao dịch việc làm vào khu vực tiếp lao động, thông tin thị trường lao động để tham khảo thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty hoặc vào phòng vi tính để truy cập thông tin.

- Nhận phiếu đăng ký phỏng vấn tại bộ phận tiếp nhận lao động, thông tin thị trường lao động (ghi cụ thể tên công việc và doanh nghiệp cần tìm việc làm).

b. Xử lý thông tin

- Nộp phiếu đăng ký phỏng vấn vào bộ phận xử lý thông tin.

- Nhận lại phiếu đăng ký đã qua xử lý thông tin để vào phỏng vấn trực tiếp theo từng doanh nghiệp trên phiếu đăng ký.

c. Phỏng vấn trực tiếp

- Người lao động nộp phiếu đăng ký phỏng vấn tại bộ phận trợ giúp phỏng vấn.

- Công chức, viên chức phụ trách bộ phận phỏng vấn hướng dẫn người lao động phỏng vấn theo mã số và tên doanh nghiệp đã được quy định.

- Phỏng vấn và trả lời kết quả phỏng vấn.

 

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

V. Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo cho sàn giao dịch việc làm năm 2022 đạt hiệu quả cao và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, Ủy ban nhân dân thị xã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm cụ thể, chi tiết đảm bảo hiệu quả. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các nội dung tổ chức sàn giao dịch việc làm.

- Chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận và cơ sở vật chất đúng theo quy trình hoạt động sàn giao dịch.

- Liên hệ với các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đến tham gia tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm.

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, phường tổ chức sàn giao dịch việc làm.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, các ban ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã, phường tổ chức tuyên truyền thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động các công ty doanh nghiệp.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm, liên hệ nắm thông tin về lao động đã được trúng tuyển với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thông tin tổ chức sàn giao dịch việc làm.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

- Tổ chức tuyên truyền, đưa thông tin về sàn giao dịch việc làm, thông tin tuyển dụng lao động ít nhất 03 lần/ngày trên hệ thống phát thanh.

- Chỉ đạo đài truyền thanh xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền và đưa các thông tin tuyển dụng về sàn giao dịch việc làm đến tận thôn, tổ dân phố.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã thiết kế nội dung và làm chương trình tuyên truyền về sàn giao dịch việc làm bằng xe tuyên truyền lưu động, đảm bảo tuyên truyền ít nhất 02 lần/ngày.

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh xã hội thị xã để tổ chức sàn giao dịch việc làm được đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn học nghề cho người lao động tại sàn giao dịch việc làm.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã: chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, các cơ sở hội đoàn thể địa phương triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm năm 2022.

6. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thông tin cho người lao động, thanh niên chưa có việc làm hoặc có nhu cầu việc làm đến tham gia tại sàn giao dịch.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở thống kê khảo sát số lượng thanh niên trong độ tuổi chưa có việc làm và nhu cầu tìm việc. Huy động từ 80-100 đoàn viên thanh niên tham gia sàn giao dịch việc làm. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Thông báo, thông tin về việc tổ chức sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện truyền thanh của địa phương mình cho người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa đài của xã, phường ít nhất 05 lần/ngày để cho người lao động biết đến tham gia đăng ký tìm việc làm tại sàn giao dịch việc làm.

- Khảo sát, lập danh sách người lao động chưa có việc làm, có nhu cầu tìm việc làm để vận động tham gia tìm kiếm việc làm tại sàn giao dịch.

- Mỗi xã, phường huy động từ 40 - 50 lao động chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp, không ổn định đến tham gia tìm việc tại sàn giao dịch, lập danh sách gửi về Uỷ ban nhân dân thị xã trước ngày 26/11/2022 (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã) để tổng hợp.

- Tổ chức họp các ban ngành, đoàn thể, các thôn, tổ dân phố triển khai kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Bích- Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 160