Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà năm 2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/06/2015
Xem góp ý
2Lấy ý kiến các cơ quan về quy chế thi đua, khen thưởng thị xã năm 2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/04/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/04/2015
Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dung CNTT trong cơ quan, phường, xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/09/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 27/09/2015
Xem góp ý
4Lấy ýy kiến Quyết định trình tự tiếp nhận Dịch vụ công (3,4)
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/11/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 11/11/2015
Xem góp ý
5Lấy ý kiến QĐ an toàn an ninh thông tin
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/11/2015, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/11/2015
Xem góp ý
6Lấy ý kiến góp ý về KHSDĐ của thị xã Hương Trà năm 2016
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/02/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/02/2016
Xem góp ý
7Lấy ý kiến dự thảo Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dung CNTT trong cơ quan, phường, xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/11/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/11/2016
Xem góp ý
8Lấy ý kiến dự thảo QH chi tiết HTKT khu SX cây hàng năm đến năm 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/08/2017
Xem góp ý
9Lấy ý kiến dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/09/2017
Xem góp ý
10Lấy ý kiến dự thảo Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/10/2017
Xem góp ý
11Lấy ý kiến về việc công khai xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/12/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/12/2017
Xem góp ý
12Lấy ý kiến về dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã trên địa bàn thị xã năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 09/06/2018
Xem góp ý
13Lấy ý kiến dự thảo Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng tin học thị xã Hương Trà
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/09/2018
Xem góp ý
14Lấy ý kiến dự thảo quy định đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 25/09/2018
Xem góp ý
15Lấy ý kiến công khai xã Hải Dương đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/03/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/03/2019
Xem góp ý
16Lấy ý kiến về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan trên địa bàn thị xã
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/09/2019
Xem góp ý
17Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/09/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 06/10/2019
Xem góp ý
18Lấy ý kiến về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/12/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/12/2019
Xem góp ý
19Lấy ý kiến về phê duyệt dự thảo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/12/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 14/01/2020
Xem góp ý
20Lấy ý kiến về Chương trình hành động Chuyển đổi số thị xã Hương Trà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/05/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/06/2022
Xem góp ý
Số dòng trên 1 trang 
Trang:[1]2
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.314